Aktualności

Fun­dacja Pomoc Kra­kow­skiemu Ho­spi­cjum
Za­prasza do sko­rzy­stania z usług:
Wypożyczalni Sprzętu Medycznego w Krakowie i Przemyślu
oraz z oferty
Sklepów Medycznych „Samarytanka”


W związku z wpro­wa­dze­niem po­wa­ka­cyj­nego roz­kładu jazdy
od dnia 31 sierpnia 2015
uak­tu­al­ni­liśmy mapki do­jazdów do sklepów, wy­po­ży­czalni i Biura Fun­dacji.

Zobacz szczegóły


In­for­mu­jemy, że od dnia 1 maja 2015 r.
uległy zmianie go­dziny pracy
Wypożyczalni Sprzętu Medycznego w Krakowie

Nowe go­dziny pracy wy­po­ży­czalni:
w po­nie­działek i piątek: 8:00 – 14:00
wtorek, środa, czwartek: 8:00 – 18:00


Miesz­kańców Kra­kowa i okolic

Za­chę­camy do korzystania

z

INTERNETOWEJ WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU MEDYCZNEGO


In­for­mu­jemy, że uruchomiliśmy

Naszego FanPage’a na potralu Facebook

na którym pu­bli­ku­jemy bie­żące in­for­macje do­ty­czące Na­szej działalności

Ser­decznie Zapraszamy.