Aktualności

Fun­dacja Pomoc Kra­kow­skiemu Ho­spi­cjum
Za­prasza do sko­rzy­stania z usług:
Wypożyczalni Sprzętu Medycznego w Krakowie i Przemyślu
oraz z oferty
Sklepów Medycznych „Samarytanka”


W związku z roz­po­czy­na­jącym się  dnia 15 lipca 2015 r.
re­montem ul. Du­na­jew­skiego i części ul. Basz­towej
oraz
za­koń­czoną na­prawą to­ro­wiska tram­wa­jo­wego na ulicy Wie­lic­kiej,
w re­jonie przy­stanku Kabel
uak­tu­al­ni­liśmy in­for­macje do­ty­czące do­jazdu ko­mu­ni­kacją miejską
do Sklepów Me­dycz­nych Sa­ma­ry­tanka
przy. ul. Garn­car­skiej i ul. Bia­ło­ru­skiej w Kra­kowie.
Zobacz szczegóły


In­for­mu­jemy, że w KAŻDĄ SOBOTĘ w mie­siącu lipcu i sierpniu
Sklep Me­dyczny Sa­ma­ry­tanka w Prze­myślu
oraz
Wy­po­ży­czalnia Sprzętu Me­dycz­nego w Prze­myślu
BĘDĄ NIECZYNNE
Za utrud­nienia przepraszamy.


In­for­mu­jemy, że od dnia 1 maja 2015 r.
uległy zmianie go­dziny pracy
Wypożyczalni Sprzętu Medycznego w Krakowie

Nowe go­dziny pracy wy­po­ży­czalni:
w po­nie­działek i piątek: 8:00 – 14:00
wtorek, środa, czwartek: 8:00 – 18:00


Miesz­kańców Kra­kowa i okolic

Za­chę­camy do korzystania

z

INTERNETOWEJ WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU MEDYCZNEGO


In­for­mu­jemy, że uruchomiliśmy

Naszego FanPage’a na potralu Facebook

na którym pu­bli­ku­jemy bie­żące in­for­macje do­ty­czące Na­szej działalności

Ser­decznie Zapraszamy.