Aktualności

Fun­da­cja Pomoc Kra­kow­skiemu Hospi­cjum
Zapra­sza do sko­rzy­sta­nia z usług:
Wypo­ży­czalni Sprzętu Medycz­nego w Kra­ko­wie i Prze­my­ślu
oraz z oferty
Skle­pów Medycz­nych „Samarytanka”


Miesz­kań­ców Kra­kowa i okolic

Zachę­camy do korzystania

z

INTERNETOWEJ WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU MEDYCZNEGOProjekt współfinansowany przez
Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
Adres:
Centrum B bl.6,
31-927 Kraków
tel: 12 425-75-83
fax: 12 685-52-99
tel.wypożycz: 12 644-65-50
Konto bankowe:
PKO S.A. O/Kraków
nr 66-12401431-1111-0000-1044-9806