Aktualności

In­for­mu­jemy, że w piątek 31 paź­dzier­nika 2014 r.
Sklep Me­dyczny „Sa­ma­ry­tanka”
w Kra­kowie os. Sło­neczne 8
BĘDZIE NIECZYNNY Z POWODU INWENTARYZACJI

Re­ali­zacja zleceń za mie­siąc paź­dziernik
od­bywa się tylko do 30 paź­dzier­nika 2014 r.

Za utrud­nienia przepraszamy.


Fun­dacja Pomoc Kra­kow­skiemu Ho­spi­cjum
Za­prasza do sko­rzy­stania z usług:
Wy­po­ży­czalni Sprzętu Me­dycz­nego w Kra­kowie i Prze­myślu
oraz z oferty
Sklepów Me­dycz­nych „Samarytanka”


Miesz­kańców Kra­kowa i okolic

Za­chę­camy do korzystania

z

INTERNETOWEJ WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU MEDYCZNEGO


In­for­mu­jemy, że uruchomiliśmy

Na­szego FanPage’a na po­tralu Facebook

na którym pu­bli­ku­jemy bie­żące in­for­macje do­ty­czące Na­szej działalności

Ser­decznie Zapraszamy.


Za­chę­camy do za­po­znania się z ofertą kartek świą­tecz­nych na Boże Na­ro­dzenie 2014 przy­go­to­wa­nych przez Naszą Fundację.

Kartki świą­teczne – Boże Na­ro­dzenie 2014

Dys­try­bucja kartek roz­pocznie się już wkrótce, o czym poinformujemy.


Jak co roku Fun­dacja Pomoc Kra­kow­skiemu Ho­spi­cjum bę­dzie roz­pro­wa­dzać kartki świą­teczne z okazji świąt Bo­żego Na­ro­dzenia. Aby do­trzeć z Na­szymi Kart­kami do więk­szej liczby od­biorców or­ga­ni­zu­jemy cy­klicznie dys­try­bucję kartek w szko­łach na te­renie miasta Kra­kowa i okolic.

Ser­decznie za­pra­szamy do współ­pracy wszystkie chętne Sa­mo­rządy Uczniow­skie (wraz z opie­ku­nami) ze szkół, które jeszcze nie do­łą­czyły do Na­szej akcji.

Szcze­góły akcji można uzy­skać:
– kon­tak­tując się te­le­fo­nicznie z nr 12 425-​​75-​​83
– pi­sząc do Nas na adres: fundacja@​fundacjapkh.​krakow.​pl


Projekt współfinansowany przez
Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
Adres:
Centrum B bl.6,
31-927 Kraków
tel: 12 425-75-83
fax: 12 685-52-99
tel.wypożycz: 12 644-65-50
Konto bankowe:
PKO S.A. O/Kraków
nr 66-12401431-1111-0000-1044-9806