Aktualności

Fun­dacja Pomoc Kra­kow­skiemu Ho­spi­cjum
Za­prasza do sko­rzy­stania z usług:
Wy­po­ży­czalni Sprzętu Me­dycz­nego w Kra­kowie i Prze­myślu
oraz z oferty
Sklepów Me­dycz­nych „Samarytanka”


In­for­mu­jemy, że roz­po­czę­liśmy dys­try­bucję kartek świą­tecz­nych
na Wiel­kanoc 2015
przy­go­to­wa­nych przez Naszą Fundację.

 Kartki świą­teczne – Wiel­kanoc 2015

Ser­decznie za­pra­szamy do sko­rzy­stania z na­szej oferty.


Miesz­kańców Kra­kowa i okolic

Za­chę­camy do korzystania

z

INTERNETOWEJ WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU MEDYCZNEGO


In­for­mu­jemy, że uruchomiliśmy

Na­szego FanPage’a na po­tralu Facebook

na którym pu­bli­ku­jemy bie­żące in­for­macje do­ty­czące Na­szej działalności

Ser­decznie Zapraszamy.


Projekt współfinansowany przez
Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
Adres:
Centrum B bl.6,
31-927 Kraków
tel: 12 425-75-83
fax: 12 685-52-99
tel.wypożycz: 12 644-65-50
Konto bankowe:
PKO S.A. O/Kraków
nr 66-12401431-1111-0000-1044-9806