Aktualności

Uprzejmie za­wia­da­miamy, że w dniu 28 li­sto­pada 2014 r.
sklep me­dyczny Sa­ma­ry­tanka w Kra­kowie ul Bia­ło­ruska 15
BĘDZIE NIECZYNNY z po­wodu inwentaryzacji.

Uprzejmie za­wia­da­miamy, że w dniu 1 grudnia 2014 r.
sklep me­dyczny Sa­ma­ry­tanka w Kra­kowie ul. Garn­carska 11
BĘDZIE NIECZYNNY z po­wodu in­wen­ta­ry­zacji.

Za utrud­nienia przepraszamy.


In­for­mu­jemy, że roz­po­czę­liśmy
dys­try­bucję kartek świą­tecz­nych na Boże Na­ro­dzenie 2014
przy­go­to­wa­nych przez Naszą Fundację.

Za­po­znaj się z ofertą:
Kartki świą­teczne – Boże Na­ro­dzenie 2014


Fun­dacja Pomoc Kra­kow­skiemu Ho­spi­cjum
Za­prasza do sko­rzy­stania z usług:
Wy­po­ży­czalni Sprzętu Me­dycz­nego w Kra­kowie i Prze­myślu
oraz z oferty
Sklepów Me­dycz­nych „Samarytanka”


Miesz­kańców Kra­kowa i okolic

Za­chę­camy do korzystania

z

INTERNETOWEJ WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU MEDYCZNEGO


In­for­mu­jemy, że uruchomiliśmy

Na­szego FanPage’a na po­tralu Facebook

na którym pu­bli­ku­jemy bie­żące in­for­macje do­ty­czące Na­szej działalności

Ser­decznie Zapraszamy.


Projekt współfinansowany przez
Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
Adres:
Centrum B bl.6,
31-927 Kraków
tel: 12 425-75-83
fax: 12 685-52-99
tel.wypożycz: 12 644-65-50
Konto bankowe:
PKO S.A. O/Kraków
nr 66-12401431-1111-0000-1044-9806