Kartki świąteczne – Boże Narodzenie

Fun­dacja pro­wadzi dys­try­bucję kartek świą­tecz­nych oraz oko­licz­no­ścio­wych.
Cał­ko­wity do­chód ze sprze­daży kartek, tak jak z każdej dzia­łal­ności
Fun­dacji prze­zna­czony jest na wsparcie
Ho­spi­cjum Św. Łazarza w Kra­kowie przy ul. Fa­tim­skiej 17

Nasze kartki świą­teczne można za­mówić za po­mocą poczty elek­tro­nicznej
z uży­ciem for­mu­larza za­mó­wienia kartek świą­tecz­nych
oraz nabyć w Biurze Fun­dacji w Kra­kowie, Osiedle Cen­trum B blok 6
w po­nie­działek i piątek w godz. 9.00 – 14.00
we wtorek, środę, czwartek w godz. 9.00 – 19.00

Na każdej kartce znaj­duje się in­for­macja na jaki cel
prze­zna­czony jest do­chód ze sprze­daży kartek

„Dar na Ho­spi­cjum Św. Łazarza w Krakowie”

Kartki świą­teczne po­je­dyncze i po­dwójne roz­kła­dane.
Cena kartki po­je­dyn­czej – 1,00 zł (z VAT),
roz­kła­danej z ko­pertą – 2,00 zł (z VAT).

Ist­nieje moż­li­wość na­druku życzeń świą­tecz­nych na kartce

Koszt ty­po­wego na­druku życzeń i logo firmy
we­wnątrz kartki po­dwójnej – 0,80zł/sztukę (brutto).
Do­dat­kowy na­druk na 1 i 4 stronie kartki – cena do uzgodnienia.

Aby po­więk­szyć ob­razek kliknij w wy­braną mi­nia­turkę.
Numer wzoru nie­zbędny do zło­żenia za­mó­wienia znaj­duje się w kó­łeczku wi­docznym na obrazku.

 


bcvbcvb
cvb­cvbvc
cvbcvbvcb


Na za­mó­wienie dru­ku­jemy rów­nież wzory kartek
z wcze­śniej­szych edycji.

Mi­ni­malna ilość kartek dru­ko­wa­nych na zmó­wienie to
20 szt. kartek po­dwój­nych, roz­kła­da­nych
lub 40 szt. po­je­dyn­czych (mogą być w róż­nych wzorach).

Po­wyższe mi­ni­malne ilości nie do­tyczą za­mó­wień kartek w sprze­daży odręcznej.

Czas re­ali­zacji do 10 dni ro­bo­czych od daty zmó­wienia.
Ceny kartek na za­mó­wienie są o 25% wyższe od kartek z bie­żącej sprze­daży.
cena kartki po­je­dyn­czej – 1,25 zł, (z VAT)
kartki po­dwójnej z ko­pertą – 2,50 zł (z VAT)

Ist­nieje moż­li­wość na­druku życzeń świą­tecz­nych na kartce

Koszt ty­po­wego na­druku życzeń i logo firmy
we­wnątrz kartki po­dwójnej – 0,80zł/sztukę (brutto).
Do­dat­kowy na­druk na 1 i 4 stronie kartki – cena do uzgodnienia.

Aby po­więk­szyć ob­razek kliknij w wy­braną mi­nia­turkę.
Numer wzoru nie­zbędny do zło­żenia za­mó­wienia znaj­duje się w gwiazdce wi­docznej na obrazku.