Kartki świąteczne na Boże Narodzenie

UWAGA!
Za­koń­czono dys­try­bucję kartek Wiel­ka­noc­nych.
Obecnie w przy­go­to­waniu oferta kartek na Boże Na­ro­dzenie 2014
(bę­dzie ona do­stępna na prze­łomie paź­dzier­nika i li­sto­pada).


Fun­dacja pro­wadzi dys­try­bucję kartek świą­tecz­nych oraz oko­licz­no­ścio­wych.
Cał­ko­wity do­chód ze sprze­daży kartek, tak jak z każdej dzia­łal­ności
Fun­dacji prze­zna­czony jest na wsparcie
Ho­spi­cjum Św. Łazarza w Kra­kowie przy ul. Fa­tim­skiej 17

Kartki świą­teczne po­je­dyncze i po­dwójne roz­kła­dane.
Cena (z VAT) kartki po­je­dyn­czej – 1,00 zł,
roz­kła­danej z ko­pertą – 2,00 zł.

Za­mó­wienia na kartki świą­teczne można składać:
te­le­fo­nicznie (12 425 75 83), faksem (12 685 52 99)
lub pocztą elek­tro­niczną:
fundacja@​fundacjapkh.​krakow.​pl
Zamów kartki świąteczne

Ist­nieje moż­li­wość zle­cenia na­druku życzeń świą­tecz­nych na kartce

Wzory kartek w sprze­daży od­ręcznej

Folder do pobrania

Aby po­więk­szyć ob­razek kliknij w wy­braną mi­nia­turkę.
Numer wzoru nie­zbędny do zło­żenia za­mó­wienia znaj­duje się na obrazku.

W14Na za­mó­wienie dru­ku­jemy rów­nież wzory kartek
z wcze­śniej­szych edycji.

Mi­ni­malna ilość kartek dru­ko­wa­nych na zmó­wienie to
20 szt. kartek po­dwój­nych, roz­kła­da­nych
lub 40 szt. po­je­dyn­czych (mogą być w róż­nych wzorach).

Po­wyższe mi­ni­malne ilości nie do­tyczą za­mó­wień kartek w sprze­daży odręcznej.

Czas re­ali­zacji do 10 dni ro­bo­czych od daty zmó­wienia.
Ceny kartek na za­mó­wienie są o 25% wyższe od kartek z bie­żącej sprze­daży.
cena (brutto) kartki po­je­dyn­czej – 1,25 zł,
kartki po­dwójnej z ko­pertą – 2,50 zł

Aby po­więk­szyć ob­razek kliknij w wy­braną mi­nia­turkę.
Numer wzoru nie­zbędny do zło­żenia za­mó­wienia znaj­duje się w gwiazdce wi­docznej na obrazku.

W14Projekt współfinansowany przez
Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
Adres:
Centrum B bl.6,
31-927 Kraków
tel: 12 425-75-83
fax: 12 685-52-99
tel.wypożycz: 12 644-65-50
Konto bankowe:
PKO S.A. O/Kraków
nr 66-12401431-1111-0000-1044-9806