Sklepy medyczne „Samarytanka”

SKLEPY MEDYCZNE „SAMARYTANKA”
SIEĆ SKLEPÓW SPECJALISTYCZNEGO ZAOPATRZENIA MEDYCZNEGO
FUNDACJI POMOC KRAKOWSKIEMU HOSPICJUM

Za­pra­szamy do na­szych sklepów w Kra­kowie i Prze­myślu
oraz do za­po­znania się z naszą ofertą han­dlową

Fun­dacja po­siada pod­pi­saną umowę z NFZ na rok 2014
Wszystkie sklepy me­dyczne „Sa­ma­ry­tanka” re­ali­zują wnioski
z za­kresu za­opa­trzenia w ma­te­riały
po­moc­nicze (stomia, pam­persy itp.)
oraz środki ortopedyczne.


AKTUALNE ADRESY SKLEPÓW MEDYCZNYCH SAMARYTANKA
Mapki do­jazdu wg roz­kładów jazdy MPK Kraków obo­wią­zu­ją­cych od 1.09.2014


SKLEP MEDYCZNY „SAMARYTANKA”
Kraków, os. Sło­neczne bl. 8,
tel./fax +12 643 65 70
czynny: pon. – pt. w godz. 9:00 – 18:00
SKLEP MEDYCZNY „SAMARYTANKA”
Kraków, ul. Garn­carska 11, (nie­opodal In­sty­tutu On­ko­logii)
tel./fax +12 423 25 91
czynny : pon. – pt. w godz. 9:00 – 17:00
Sklep w swojej ofercie po­siada pe­ruki, tur­bany,
pro­tezy i inne ar­ty­kuły dla Amazonek
SKLEP MEDYCZNY „SAMARYTANKA”
Kraków, ul. Bia­ło­ruska 15
tel./fax +12 265 74 87
czynny : pon. – pt. w godz. 9:00 – 17:00
(sklep znaj­duje się w bu­dynku przychodni)
SKLEP MEDYCZNY „SAMARYTANKA” W PRZEMYŚLU
Prze­myśl, ul. Sło­wac­kiego 71
tel. +16 733 45 66     fax +16 677 62 61
czynny : pon. – pt. w godz. 9:00 – 17:00,
sob. godz. 9:00 – 13:00
Sklep w swojej ofercie po­siada pe­ruki, tur­bany,
pro­tezy i inne ar­ty­kuły dla Amazonek

Uwaga! Sklep me­dyczny Sa­ma­ry­tanka w Nie­po­ło­mi­cach przy ul. Tar­gowej (któ­rego adres wciąż można zna­leźć na wielu stro­nach in­ter­ne­to­wych) zo­stał zli­kwi­do­wany w 2008 r.


s1


Projekt współfinansowany przez
Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
Adres:
Centrum B bl.6,
31-927 Kraków
tel: 12 425-75-83
fax: 12 685-52-99
tel.wypożycz: 12 644-65-50
Konto bankowe:
PKO S.A. O/Kraków
nr 66-12401431-1111-0000-1044-9806