Sklepy medyczne „Samarytanka”


SKLEPY MEDYCZNE „SAMARYTANKA”

SIEĆ SKLEPÓW SPECJALISTYCZNEGO ZAOPATRZENIA MEDYCZNEGO
FUNDACJI POMOC KRAKOWSKIEMU HOSPICJUM

Za­pra­szamy do na­szych sklepów w Kra­kowie i Prze­myślu
oraz do za­po­znania się z naszą ofertą han­dlową

Fun­dacja po­siada pod­pi­saną umowę z NFZ na rok 2015
Wszystkie sklepy me­dyczne „Sa­ma­ry­tanka” re­ali­zują wnioski
z za­kresu za­opa­trzenia w ma­te­riały
po­moc­nicze (stomia, pam­persy itp.)
oraz środki ortopedyczne.


AKTUALNE ADRESY SKLEPÓW MEDYCZNYCH SAMARYTANKA
Mapki do­jazdu wg roz­kładów jazdy MPK Kraków obo­wią­zu­ją­cych od 23.03.2015


SKLEP MEDYCZNY „SAMARYTANKA”
Kraków, os. Sło­neczne bl. 8,
tel./fax +12 643 65 70
czynny: pon. – pt. w godz. 9:00 – 18:00

Do­jazd do Sklepu me­dycz­nego Sa­ma­ry­tanka os. Sło­neczne 8 (nazwy i lo­ka­li­zacje przy­stanków oraz trasy doj­ścia do sklepu zo­ba­czysz na mapce umiesz­czonej po­wyżej).

PRZYSTANEK ULICA STRUGA
Tram­waje: Od 14 lu­tego 2014 Al So­li­dar­ności jest za­mknięta dla ruchu tram­wa­jo­wego
Au­to­busy: 123, 132, 139, 142, 153, 163, 174, 193, 501, 572
 
 
SKLEP MEDYCZNY „SAMARYTANKA”
Kraków, ul. Garn­carska 11, (nie­opodal In­sty­tutu On­ko­logii)
tel./fax +12 423 25 91
czynny : pon. – pt. w godz. 9:00 – 17:00
Sklep w swojej ofercie po­siada pe­ruki, tur­bany,
pro­tezy i inne ar­ty­kuły dla Amazonek

Do­jazd do Sklepu me­dycz­nego Sa­ma­ry­tanka ul. Garn­carska 11 (nazwy i lo­ka­li­zacje przy­stanków oraz trasy doj­ścia do sklepu zo­ba­czysz na mapce umiesz­czonej powyżej).

PRZYSTANEK AGH
Au­to­busy: 124, 144, 152, 164, 169, 173, 179, 194, 292, 424, 503
PRZYSTANEK CRACOVIA
Tram­waje: 13
Au­to­busy: 109, 124, 134, 144, 152, 164, 169, 173, 179, 194, 292, 304, 502, 503, 504

PRZYSTANEK CZARNOWIEJSKA

Au­to­busy: 139, 144, 159, 173, 194, 208, 439, 501

PRZYSTANEK FILHARMONIA

Tram­waje: 1, 2, 6, 13
Au­to­busy: 504

PRZYSTANEK TEATR BAGATELA

Tram­waje: 4, 8, 14, 19, 20, 24
Au­to­busy:
Nie kur­sują z po­wodu re­montu ul. Pod­waleUNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI

Tram­waje: 13
Au­to­busy: 504
SKLEP MEDYCZNY „SAMARYTANKA”
Kraków, ul. Bia­ło­ruska 15
tel./fax +12 265 74 87
czynny : pon. – pt. w godz. 9:00 – 17:00
(sklep znaj­duje się w bu­dynku przychodni)

Do­jazd do Sklepu me­dycz­nego Sa­ma­ry­tanka ul. Bia­ło­ruska 15 (nazwy i lo­ka­li­zacje przy­stanków oraz trasy doj­ścia do sklepu zo­ba­czysz na mapce umiesz­czonej po­wyżej).

PRZYSTANEK PIASKI NOWE
Tram­waje: 6, 24, 50
Au­to­busy: 164, 204, 244
 
 
SKLEP MEDYCZNY „SAMARYTANKA” W PRZEMYŚLU
Prze­myśl, ul. Sło­wac­kiego 71
tel. +16 733 45 66 fax +16 677 62 61
czynny : pon. – pt. w godz. 9:00 – 17:00,
sob. godz. 9:00 – 13:00
Sklep w swojej ofercie po­siada pe­ruki, tur­bany,
pro­tezy i inne ar­ty­kuły dla Amazonek

Do­jazd do sklepu me­dycz­nego Sa­ma­ry­tanka i wy­po­ży­czalni sprzętu me­dycz­nego w Prze­myślu (nazwy i lo­ka­li­zacje przy­stanków oraz trasy doj­ścia do wy­po­ży­czalni zo­ba­czysz na mapce umiesz­czonej powyżej).

PRZYSTANEK UL. SŁOWACKIEGO – POCZTA LUB UL. SŁOWACKIEGO – SZPITAL
Au­to­busy: 3,4,5,8,16,24,28
 

Uwaga! Sklep me­dyczny Sa­ma­ry­tanka w Nie­po­ło­mi­cach przy ul. Tar­gowej (któ­rego adres wciąż można zna­leźć na wielu stro­nach in­ter­ne­to­wych) zo­stał zli­kwi­do­wany w 2008 r.


s1


Projekt współfinansowany przez
Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
Adres:
Centrum B bl.6,
31-927 Kraków
tel: 12 425-75-83
fax: 12 685-52-99
tel.wypożycz: 12 644-65-50
Konto bankowe:
PKO S.A. O/Kraków
nr 66-12401431-1111-0000-1044-9806