Kartki świąteczne na Boże Narodzenie

Uwa­ga! Przyj­mo­wa­nie zamó­wień zosta­ło zakoń­czo­ne!

Już od ponad 25 lat Fun­da­cja Pomoc Kra­kow­skie­mu Hospi­cjum
roz­pro­wa­dza kart­ki świą­tecz­ne na Boże Naro­dze­nie.
Z naszej boga­tej ofer­ty korzy­sta­ją duże i małe fir­my, insty­tu­cje,
orga­ny samo­rzą­do­we, mini­ster­stwa, dyplo­ma­ci, posło­wie i sena­to­ro­wie
oraz nie­zli­czo­na rze­sza klien­tów indy­wi­du­al­nych.

 

W naszej aktu­al­nej ofer­cie znaj­du­je się ponad 150 wzo­rów kar­tek
o tema­ty­ce Boże­go Naro­dze­nia – każ­dy z Pań­stwa z pew­no­ścią znaj­dzie w niej coś odpo­wied­nie­go dla sie­bie.

 

Cał­ko­wi­ty dochód ze sprze­da­ży kar­tek na Boże Naro­dze­nie, tak jak z każ­dej dzia­łal­no­ści
Fun­da­cji prze­zna­czo­ny jest na wspar­cie
Hospi­cjum Św. Łaza­rza w Kra­ko­wie przy ul. Fatim­skiej 17
Na każ­dej kart­ce znaj­du­je się nadru­ko­wa­na infor­ma­cja:
„Dar na Hospi­cjum Św. Łaza­rza w Kra­ko­wie”

Nasze kart­ki bożo­na­ro­dze­nio­we moż­na zamó­wić:

  • za pomo­cą pocz­ty elek­tro­nicz­nej pisząc na adres fundacja@fundacjapkh.krakow.pl
    W zamó­wie­niu pro­si­my nie zapo­mnieć o poda­niu tel. kon­tak­to­we­go.
  • tele­fo­nicz­nie pod nume­rem +12 425–75-83

Kart­ki moż­na tak­że zaku­pić w Biu­rze Fun­da­cji w Kra­ko­wie, Osie­dle Cen­trum B blok 6
w ponie­dzia­łek i pią­tek w godz. 8.00 – 14.00
we wto­rek, śro­dę, czwar­tek w godz. 8.00 – 18.00

Na Boże Naro­dze­nie 2018 spe­cjal­nie dla Pań­stwa przy­go­to­wa­li­śmy 15 pre­mie­ro­wych wzo­rów kar­tek świą­tecz­nych.

 

Kartki świąteczne na Boże Narodzenie 2018

(wzory dostępne w sprzedaży odręcznej)

Powiększ obra­zek – klik­nij w wybra­ną minia­tur­kę.
Numer wzo­ru nie­zbęd­ny do zło­że­nia zamó­wie­nia znaj­du­je się w gwiazd­ce widocz­nej na obraz­ku.

 

 

 


 

Uwa­ga! Przyj­mo­wa­nie zamó­wień zosta­ło zakoń­czo­ne!

 


 

Kartki świąteczne bożonarodzeniowe

(wzory drukowane na zamówienie)

Powiększ obra­zek – klik­nij w wybra­ną minia­tur­kę.
Numer wzo­ru nie­zbęd­ny do zło­że­nia zamó­wie­nia znaj­du­je się w gwiazd­ce widocz­nej na obraz­ku.

Kart­ki świą­tecz­ne na zamó­wie­nie – fol­der do pobra­nia

Uwa­ga!

  • Kart­ki z nume­ra­mi 111z oraz 223z są w kart­ka­mi w for­ma­cie DL, roz­kła­da­ny­mi, podwój­ny­mi. Roz­miar kart­ki po zło­że­niu to 210x99 mm.
  • Kart­ki z nume­ra­mi 146z, 249z, 250z, 251z, 252z, 253z, 315z są kart­ka­mi kwa­dra­to­wy­mi, roz­kła­da­ny­mi, podwój­ny­mi. Roz­miar kart­ki po zło­że­niu to 150x150 mm.

 


CENNIK KARTEK


kart­ka poje­dyn­cza 150x100 mm – 1,50 zł (z VAT),
kart­ka podwój­na 150x100 mm (po zło­że­niu), roz­kła­da­na z koper­tą – 2,50 zł (z VAT),

Uwa­ga! Przyj­mo­wa­nie zamó­wień zosta­ło zakoń­czo­ne!

Do naszych kar­tek ofe­ru­je­my rów­nież koper­ty ozdob­ne

Koper­ty w roz­mia­rze C6 oraz kwa­dra­to­we:
– z papie­ru per­ło­we­go w kolo­rze ecru, srebr­nym i zło­tym w cenie 1.00 zł/sztukę (z VAT)
– z papie­ru gład­kie­go, saty­no­wa­ne­go (120g/m2) kre­mo­we, ecru w cenie 0,50 zł/szt

Koperty w rozmiarze C6 oraz kwadratowe