Kartki świąteczne na Boże Narodzenie

 
 
 

Od ponad 25 lat Fun­da­cja Pomoc Kra­kow­skie­mu Hospi­cjum roz­pro­wa­dza kart­ki świą­tecz­ne na Boże Naro­dze­nie. Z naszej boga­tej ofer­ty kar­tek bożo­na­ro­dze­nio­wych korzy­sta­ją: duże i małe fir­my, insty­tu­cje, orga­ny samo­rzą­do­we, mini­ster­stwa, dyplo­ma­ci, posło­wie i sena­to­ro­wie oraz nie­zli­czo­na rze­sza klien­tów indy­wi­du­al­nych.

W naszej aktu­al­nej ofer­cie znaj­du­je się pra­wie 180 wzo­rów kar­tek o tema­ty­ce Boże­go Naro­dze­nia – każ­dy z Pań­stwa z pew­no­ścią znaj­dzie w niej coś odpo­wied­nie­go dla sie­bie.

Cał­ko­wi­ty dochód ze sprze­da­ży kar­tek na Boże Naro­dze­nie prze­zna­czo­ny jest na wspar­cie Hospi­cjum Św. Łaza­rza w Kra­ko­wie przy ul. Fatim­skiej 17. Na każ­dej kart­ce znaj­du­je się nadru­ko­wa­na infor­ma­cja: „Dar na Hospi­cjum Św. Łaza­rza w Kra­ko­wie”


Kartki świąteczne na Boże Narodzenie 2019


Na Boże Naro­dze­nie 2019 przy­go­to­wa­li­śmy 21 spe­cjal­nych wzo­rów kar­tek świą­tecz­nych.

Powiększ obra­zek – klik­nij w wybra­ną minia­tur­kę. Numer wzo­ru nie­zbęd­ny do zło­że­nia zamó­wie­nia znaj­du­je się w gwiazd­ce widocz­nej na obraz­ku.

Nie zna­leź­li Pań­stwo odpo­wied­niej kart­ki dla swo­ich bli­skich, klien­tów, współ­pra­cow­ni­ków? Nic stra­co­ne­go! Na zamó­wie­nie może­my wydru­ko­wać dla Pań­stwa kart­ki z wcze­śniej­szych edy­cji!

Kartki świąteczne bożonarodzeniowe (wzory z lat ubiegłych drukowane na zamówienie)


Powiększ obra­zek – klik­nij w wybra­ną minia­tur­kę. Numer wzo­ru nie­zbęd­ny do zło­że­nia zamó­wie­nia znaj­du­je się w gwiazd­ce widocz­nej na obraz­ku.

Uwa­ga!

  • Kart­ki z nume­ra­mi 111z oraz 223z są w kart­ka­mi w for­ma­cie DL, roz­kła­da­ny­mi, podwój­ny­mi. Roz­miar kart­ki po zło­że­niu to 210x99 mm.
  • Kart­ki z nume­ra­mi 146z, 249z, 250z, 251z, 252z, 253z, 315z są kart­ka­mi kwa­dra­to­wy­mi, roz­kła­da­ny­mi, podwój­ny­mi. Roz­miar kart­ki po zło­że­niu to 150x150 mm.

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ


Nasze kart­ki bożo­na­ro­dze­nio­we moż­na zamó­wić (w zamó­wie­niu koniecz­nie pro­si­my o poda­nie nr. tel. kon­tak­to­we­go):

  • za pomo­cą pocz­ty elek­tro­nicz­nej pisząc na adres kartki@fundacja.krakow.pl
  • tele­fo­nicz­nie pod nume­rem +12 425 – 75 – 83

Kart­ki moż­na tak­że zamó­wić w Biu­rze Fun­da­cji w Kra­ko­wie, Osie­dle Cen­trum B blok 6:

    • w ponie­dzia­łek i pią­tek w godz. 8.00 – 14.00
    • we wto­rek, śro­dę, czwar­tek w godz. 8.00 – 18.00


Uwa­ga! Zamó­wie­nia indy­wi­du­al­ne przyj­mo­wa­ne są tyl­ko do 13 grud­nia 2019!

Waż­ne infor­ma­cje doty­czą­ce zamó­wień: Mini­mal­na ilość kar­tek dru­ko­wa­nych na zamó­wie­nie (z nr 100z – 327z) to 20 szt. kar­tek podwój­nych roz­kła­da­nych lub 40 szt. poje­dyn­czych (mogą być w róż­nych wzo­rach). Mini­mal­ne ilo­ści nie doty­czą zamó­wień kar­tek dostęp­nych w sprze­da­ży odręcz­nej (z nr 1 – 15). Czas reali­za­cji zamó­wie­nia kar­tek dru­ko­wa­nych na zamó­wie­nie: do 10 dni robo­czych.

W dniach 29 listo­pa­da – 19 grud­nia 2019 zapra­sza­my na Tar­gi Bożo­na­ro­dze­nio­we na Ryn­ku Głów­nym w Kra­ko­wie. Na naszym sto­isku zlo­ka­li­zo­wa­nym w bez­po­śred­nim sąsiedz­twie sce­ny (od stro­ny ul. Brac­kiej) będzie moż­na na zaku­pić kart­ki świą­tecz­ne z naszej ofer­ty.

Targi Bożonarodzeniowe 2019
Targi Bożonarodzeniowe 2019

CENNIK KARTEK, KOPERT I USŁUG DODATKOWYCH


Kart­ka świą­tecz­na bożo­na­ro­dze­nio­wa poje­dyn­cza (150x100 mm)- 1,50 zł (z VAT)
Kart­ka świą­tecz­na bożo­na­ro­dze­nio­wa podwój­na, roz­kła­da­na z koper­tą (roz­miar po zło­że­niu 150x100 mm)- 2,50 zł (z VAT)
Kart­ka świą­tecz­na bożo­na­ro­dze­nio­wa w for­ma­cie DL, roz­kła­da­na z koper­tą (roz­miar po zło­że­niu 210x99 mm)- 3,50 zł (z VAT)
Kart­ka świą­tecz­na bożo­na­ro­dze­nio­wa kwa­dra­to­wa, roz­kła­da­na z koper­tą (roz­miar po zło­że­niu 150x150 mm)- 3,50 zł (z VAT)
Nadruk życzeń i logo fir­my wewnątrz kart­ki podwój­nej
- 1,00 zł/szt (z VAT)
Dodat­ko­wy nadruk na 1 i 4 stro­nie kart­kicena do uzgod­nie­nia
 
Do naszych kar­tek ofe­ru­je­my rów­nież koper­ty ozdob­ne w roz­mia­rze C6 oraz kwa­dra­to­we:
  • z papie­ru per­ło­we­go w kolo­rze ecru, srebr­nym i zło­tym w cenie 1.00 zł/szt (z VAT),
  • z papie­ru gład­kie­go, saty­no­wa­ne­go (120g/m2) kre­mo­we, ecru w cenie 0,50 zł/szt (z VAT).
  Koperty w rozmiarze C6 oraz kwadratowe