Kartki świąteczne wielkanocne

Od ponad 25 lat Fun­da­cja Pomoc Kra­kow­skie­mu Hospi­cjum roz­pro­wa­dza kart­ki świą­tecz­ne wiel­ka­noc­ne. Z naszej boga­tej ofer­ty korzy­sta­ją duże i małe fir­my, insty­tu­cje, orga­ny samo­rzą­do­we, mini­ster­stwa, dyplo­ma­ci, posło­wie i sena­to­ro­wie oraz nie­zli­czo­na rze­sza klien­tów indy­wi­du­al­nych. W naszej aktu­al­nej ofer­cie znaj­du­je się ponad 140 wzo­rów kar­tek o tema­ty­ce Wiel­kiej Nocy – każ­dy z Pań­stwa z pew­no­ścią znaj­dzie w niej coś odpo­wied­nie­go dla sie­bie.

 

 

Cał­ko­wi­ty dochód ze sprze­da­ży kar­tek wiel­ka­noc­nych, tak jak z każ­dej dzia­łal­no­ści Fun­da­cji prze­zna­czo­ny jest na wspar­cie Hospi­cjum Św. Łaza­rza w Kra­ko­wie przy ul. Fatim­skiej 17. Na każ­dej kart­ce znaj­du­je się nadru­ko­wa­na infor­ma­cja: „Dar na Hospi­cjum Św. Łaza­rza w Kra­ko­wie”.

 

Na Wiel­ka­noc 2020 spe­cjal­nie dla Pań­stwa przy­go­to­wa­li­śmy 19 wyjąt­ko­wych wzo­rów kar­tek świą­tecz­nych.

 

Kartki świąteczne na Wielkanoc 2020
(wzory dostępne w sprzedaży odręcznej)

Powiększ obra­zek – klik­nij w wybra­ną minia­tur­kę.
Numer wzo­ru nie­zbęd­ny do zło­że­nia zamó­wie­nia znaj­du­je się w jajecz­ku widocz­nym na obraz­ku.

Kart­ki świą­tecz­ne na Wiel­ka­noc 2020 – fol­der

Uwa­ga! Kart­ki ozna­czo­ne nume­ra­mi 15 i 16 są w for­ma­cie kwa­dra­tu 150x150 mm.
Kart­ki ozna­czo­ne nume­ra­mi 17 i 18 są w for­ma­cie DL roz­kła­da­ny­mi, podwój­ny­mi. Roz­miar kart­ki po zło­że­niu to 210x99 mm.

Nie zna­leź­li Pań­stwo odpo­wied­niej kart­ki dla swo­ich bli­skich, klien­tów, współ­pra­cow­ni­ków? Nic stra­co­ne­go! Na zamó­wie­nie może­my wydru­ko­wać dla Pań­stwa kart­ki z wcze­śniej­szych edy­cji!

 

Kartki świąteczne wielkanocne
(wzory dostępne na zamówienie)

Powiększ obra­zek – klik­nij w wybra­ną minia­tur­kę.
Numer wzo­ru nie­zbęd­ny do zło­że­nia zamó­wie­nia znaj­du­je się w jajecz­ku widocz­nym na obraz­ku.

Kartki z motywami religijnymi

Kart­ki na zamó­wie­nie z moty­wa­mi reli­gij­ny­mi – fol­der do pobra­nia

Uwa­ga! Kart­ki ozna­czo­ne nume­ra­mi 111, 112, 113, 114 są w for­ma­cie DL roz­kła­da­ny­mi, podwój­ny­mi. Roz­miar kart­ki po zło­że­niu to 210x99 mm.
Kart­ki ozna­czo­ne nume­ra­mi 188, 229, 230 są w for­ma­cie kwa­dra­tu 150x150 mm.

Pisanki, kraszanki, jaja malowane…

Kart­ki na zamó­wie­nie „Pisan­ki” – fol­der do pobra­nia

Już wiosna…

Kart­ki na zamó­wie­nie „Wio­sna” – fol­der do pobra­nia


SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ


Nasze kart­ki wiel­ka­noc­ne moż­na zamó­wić :

  • za pomo­cą pocz­ty elek­tro­nicz­nej pisząc na adres kartki@fundacja.krakow.pl

W zamó­wie­niu koniecz­nie pro­si­my o poda­nie nr. tel. kon­tak­to­we­go w celu potwier­dze­nia zamó­wie­nia i uła­twie­nia moż­li­wo­ści kon­tak­tu. Brak poda­ne­go nr. tele­fo­nu kon­tak­to­we­go może opóź­nić lub nawet unie­moż­li­wić reali­za­cję zamó­wie­nia!

  • tele­fo­nicz­nie pod nume­rem +12 425 – 75 – 83

Zamó­wie­nia moż­na tak­że doko­nać w Biu­rze Fun­da­cji w Kra­ko­wie, Osie­dle Cen­trum B blok 6:

  • w ponie­dzia­łek i pią­tek w godz. 8.00 – 14.00
  • śro­dę w godz. 10:00 – 15:00
  • we wto­rek, czwar­tek w godz. 8.00 – 15.00

 

Waż­ne infor­ma­cje doty­czą­ce zamó­wień: Mini­mal­na ilość kar­tek dru­ko­wa­nych na zamó­wie­nie (z nr 100 – 238) to 20 szt. kar­tek podwój­nych roz­kła­da­nych lub 40 szt. poje­dyn­czych (mogą być w róż­nych wzo­rach). Mini­mal­ne ilo­ści nie doty­czą zamó­wień kar­tek dostęp­nych w sprze­da­ży odręcz­nej (z nr 1 – 19). Czas reali­za­cji zamó­wie­nia kar­tek dru­ko­wa­nych na zamó­wie­nie: do 10 dni robo­czych.


CENNIK KARTEK, KOPERT I USŁUG DODATKOWYCH


Kart­ka świą­tecz­na bożo­na­ro­dze­nio­wa poje­dyn­cza (150x100 mm)- 1,50 zł (z VAT)
Kart­ka świą­tecz­na bożo­na­ro­dze­nio­wa podwój­na, roz­kła­da­na z koper­tą (roz­miar po zło­że­niu 150x100 mm)- 2,50 zł (z VAT)
Kart­ka świą­tecz­na bożo­na­ro­dze­nio­wa w for­ma­cie DL, roz­kła­da­na z koper­tą (roz­miar po zło­że­niu 210x99 mm)- 3,50 zł (z VAT)
Kart­ka świą­tecz­na bożo­na­ro­dze­nio­wa kwa­dra­to­wa, roz­kła­da­na z koper­tą (roz­miar po zło­że­niu 150x150 mm)- 3,50 zł (z VAT)
Nadruk życzeń i logo fir­my wewnątrz kart­ki podwój­nej
- 1,00 zł/szt (z VAT)
Dodat­ko­wy nadruk na 1 i 4 stro­nie kart­kicena do uzgod­nie­nia

Do naszych kar­tek ofe­ru­je­my rów­nież koper­ty ozdob­ne w roz­mia­rze C6 oraz kwa­dra­to­we:

  • z papie­ru per­ło­we­go w kolo­rze ecru, srebr­nym i zło­tym w cenie 1.00 zł/szt (z VAT),
  • z papie­ru gład­kie­go, saty­no­wa­ne­go (120g/m2) kre­mo­we, ecru w cenie 0,50 zł/szt (z VAT).

Koperty w rozmiarze C6 oraz kwadratowe