Kartki świąteczne wielkanocne

Infor­mu­je­my, że zakoń­czy­li­śmy przyj­mo­wa­nie zamó­wień
na kart­ki świą­tecz­ne wiel­ka­noc­ne.

Nasze kart­ki (w małych ilo­ściach, bez nadru­ków per­so­na­li­zu­ją­cych)
moż­na jesz­cze zaku­pić w sie­dzi­bie Fun­da­cji
oraz na naszym sto­isku na Tar­gach Wiel­ka­noc­nych
odby­wa­ją­cych się w dniach 11- 16 kwiet­nia 2019 r.
na Ryn­ku Głów­nym w Kra­ko­wie.

 

Od ponad 25 lat Fun­da­cja Pomoc Kra­kow­skie­mu Hospi­cjum roz­pro­wa­dza kart­ki świą­tecz­ne wiel­ka­noc­ne. Z naszej boga­tej ofer­ty korzy­sta­ją duże i małe fir­my, insty­tu­cje, orga­ny samo­rzą­do­we, mini­ster­stwa, dyplo­ma­ci, posło­wie i sena­to­ro­wie oraz nie­zli­czo­na rze­sza klien­tów indy­wi­du­al­nych. W naszej aktu­al­nej ofer­cie znaj­du­je się ponad 100 wzo­rów kar­tek o tema­ty­ce Wiel­kiej Nocy – każ­dy z Pań­stwa z pew­no­ścią znaj­dzie w niej coś odpo­wied­nie­go dla sie­bie.

 

 

Cał­ko­wi­ty dochód ze sprze­da­ży kar­tek wiel­ka­noc­nych, tak jak z każ­dej dzia­łal­no­ści Fun­da­cji prze­zna­czo­ny jest na wspar­cie Hospi­cjum Św. Łaza­rza w Kra­ko­wie przy ul. Fatim­skiej 17. Na każ­dej kart­ce znaj­du­je się nadru­ko­wa­na infor­ma­cja: „Dar na Hospi­cjum Św. Łaza­rza w Kra­ko­wie”.

Nasze kart­ki wiel­ka­noc­ne moż­na zamó­wić (w zamó­wie­niu pro­si­my o poda­nie nr. tel. kon­tak­to­we­go):

 • za pomo­cą pocz­ty elek­tro­nicz­nej pisząc na adres kartki@fundacja.krakow.pl
 • tele­fo­nicz­nie pod nume­rem +12 425–75-83

Kart­ki moż­na tak­że zaku­pić w Biu­rze Fun­da­cji w Kra­ko­wie, Osie­dle Cen­trum B blok 6:

 • w ponie­dzia­łek i pią­tek w godz. 8.00 – 14.00
 • we wto­rek, śro­dę, czwar­tek w godz. 8.00 – 18.00

 

Infor­mu­je­my, że zakoń­czy­li­śmy przyj­mo­wa­nie zamó­wień
na kart­ki świą­tecz­ne wiel­ka­noc­ne.


W dniach 11- 16 kwiet­nia 2019 r. zapra­sza­my na nasze sto­isko
na Tar­gach Wiel­ka­noc­nych na Ryn­ku Głów­nym w Kra­ko­wie,
na któ­rym będą mogli Pań­stwo nabyć
kart­ki wiel­ka­noc­ne z naszej ofer­ty.

 

Na Wiel­ka­noc 2019 spe­cjal­nie dla Pań­stwa przy­go­to­wa­li­śmy 23 wyjąt­ko­we wzo­ry kar­tek świą­tecz­nych.

 

Kartki świąteczne na Wielkanoc 2019
(wzory dostępne w sprzedaży odręcznej)

Powiększ obra­zek – klik­nij w wybra­ną minia­tur­kę.
Numer wzo­ru nie­zbęd­ny do zło­że­nia zamó­wie­nia znaj­du­je się w jajecz­ku widocz­nym na obraz­ku.

Kart­ki świą­tecz­ne na Wiel­ka­noc 2019 – fol­der do pobra­nia

Uwa­ga! Kart­ki ozna­czo­ne nume­ra­mi 15 i 16 są w for­ma­cie kwa­dra­tu 150x150 mm.
Kart­ki ozna­czo­ne nume­ra­mi 17 i 18 są w for­ma­cie DL roz­kła­da­ny­mi, podwój­ny­mi. Roz­miar kart­ki po zło­że­niu to 210x99 mm.

Nie zna­leź­li Pań­stwo odpo­wied­niej kart­ki dla swo­ich bli­skich, klien­tów, współ­pra­cow­ni­ków? Nic stra­co­ne­go! Na zamó­wie­nie może­my wydru­ko­wać dla Pań­stwa kart­ki z wcze­śniej­szych edy­cji!

 

Kartki świąteczne wielkanocne
(wzory dostępne na zamówienie)

Powiększ obra­zek – klik­nij w wybra­ną minia­tur­kę.
Numer wzo­ru nie­zbęd­ny do zło­że­nia zamó­wie­nia znaj­du­je się w jajecz­ku widocz­nym na obraz­ku.

Kartki z motywami religijnymi

Kart­ki na zamó­wie­nie z moty­wa­mi reli­gij­ny­mi – fol­der do pobra­nia

Pisanki, kraszanki, jaja malowane…

Kart­ki na zamó­wie­nie „Pisan­ki” – fol­der do pobra­nia

Już wiosna…

Kart­ki na zamó­wie­nie „Wio­sna” – fol­der do pobra­nia

Uwa­ga!
Kart­ki ozna­czo­ne nume­ra­mi 111, 112, 113, 114 są w for­ma­cie DL roz­kła­da­ny­mi, podwój­ny­mi. Roz­miar kart­ki po zło­że­niu to 210x99 mm.

Kart­ki numer 188, 230 są w for­ma­cie kwa­dra­tu 150x150 mm.

 

CENNIK KARTEK I USŁUG DODATKOWYCH

 • kart­ka poje­dyn­cza (150x100 mm) – 1,50 zł (z VAT),
 • kart­ka podwój­na (roz­miar po zło­że­niu 150x100 mm), roz­kła­da­na z koper­tą – 2,50 zł (z VAT),
 • kart­ka w for­ma­cie DL (roz­miar po zło­że­niu 210x99 mm), roz­kła­da­na z koper­tą – 3,50 zł (z VAT),
 • kart­ka kwa­dra­to­wa (roz­miar po zło­że­niu 150x150 mm), roz­kła­da­na z koper­tą – 3,50 zł (z VAT).

Mini­mal­na ilość kar­tek dru­ko­wa­nych na zamó­wie­nie z nume­ra­mi 100 – 231 to 20 szt. kar­tek podwój­nych roz­kła­da­nych lub 40 szt. poje­dyn­czych (mogą być w róż­nych wzo­rach).
Mini­mal­ne ilo­ści nie doty­czą zamó­wień kar­tek dostęp­nych w sprze­da­ży odręcz­nej (z nume­ra­mi 1 – 15).

Ist­nie­je moż­li­wość nadru­ku życzeń świą­tecz­nych na kart­ce.

 • Typo­we­go nadruk życzeń i logo fir­my wewnątrz kart­ki podwój­nej – 1,00zł/sztukę (z VAT).
 • Dodat­ko­wy nadruk na 1 i 4 stro­nie kart­ki – cena do uzgod­nie­nia.

Do naszych kar­tek ofe­ru­je­my rów­nież koper­ty ozdob­ne, koper­ty w roz­mia­rze C6 oraz kwa­dra­to­we:

 • z papie­ru per­ło­we­go w kolo­rze ecru, srebr­nym i zło­tym w cenie 1.00 zł/sztukę (z VAT),
 • z papie­ru gład­kie­go, saty­no­wa­ne­go (120g/m2) kre­mo­we, ecru w cenie 0,50 zł/szt,

Koperty