Smok pod beszamelem i inne książki

Ofe­ru­je­my do sprze­da­ży nastę­pu­ją­ce książ­ki i bro­szu­ry:
  • Album „POLSKA – wiel­ka wędrów­ka po kra­ju legend, kul­tu­ry i tra­dy­cji” pra­ca zbio­ro­wa Wydaw­nic­two Atty­ka, Kra­ków 2011 – album str. 304, ISBN 978–83-62139–19‑4, nowa, obni­żo­na cena – 65,00 zł (w tym 5% VAT)
  • Ellen Richard­son „OPIEKA PALIATYWNA DLA PIELĘGNIAREK” Wyd. II, Kra­ków 1997 – bro­szu­ra str. 56, ISBN 83–901588‑1–7, cena 7,00 zł (w tym 5% VAT)
PROMOCJA!
  • Mał­go­rza­ta Stasz­czak – Cia­ło­wicz „SMOK POD BESZAMELEM czy­li o jedze­niu w Kra­ko­wie.” Wydaw­nic­two Klucz, 2012 ISBN:978–83-936433–0‑1 cena pro­mo­cyj­na: 15,00 zł (w tym 5% VAT).
Pro­mo­cja obo­wią­zu­je do wyczer­pa­nia zapa­sów.
Zaku­pu w/w pozy­cji moż­na doko­nać w sie­dzi­bie Fun­da­cji lub też zamó­wić (pocz­tą elek­tro­nicz­ną, fak­sem lub tele­fo­nicz­nie) z dosta­wą pod wska­za­ny adres.