Aktualności

 

 Infor­mu­je­my, że w dniu 21 czerw­ca 2019 r. (pią­tek)
skle­py medycz­ne Sama­ry­tan­ka
oraz wypo­ży­czal­nia sprzę­tu medycz­ne­go
w Kra­ko­wie będą nie­czyn­ne.
Sklep i wypo­ży­czal­nia w Prze­my­ślu
w dniach 21–22 czerw­ca 2019 r.  (pią­tek i sobo­ta)
pra­co­wać będą zgod­nie z har­mo­no­gra­mem.

Za utrud­nie­nia prze­pra­sza­my.


PROMOCJA!

Od 29 maja 2019 r. do odwo­ła­nia w wypo­ży­czal­ni w Kra­ko­wie
obo­wią­zu­ją pro­mo­cyj­ne ceny na wypo­ży­cze­nie łóżek medycz­nych.

Koszt wypo­ży­cze­nia łóż­ka wyno­si od 50 – 70 zł /miesiąc.
(Koszt wypo­ży­cze­nia uza­leż­nio­ny jest od ilo­ści funk­cji
dostęp­nych w wypo­ży­cza­nym mode­lu łóż­ka).

Zapra­sza­my do sko­rzy­sta­nia z naszej ofer­ty.


Infor­mu­je­my, że od dnia 3 czerw­ca 2019 r.
Sklep Medycz­ny Sama­ry­tan­ka w Kra­ko­wie os. Sło­necz­ne.
jest czyn­ny od ponie­dział­ku do piąt­ku w godzi­nach: 9:00 – 18:00.

Infor­mu­je­my, że usłu­gi trans­por­to­we sprzę­tu medycz­ne­go
wypo­ży­czo­ne­go w Wypo­ży­czal­ni w Kra­ko­wie
nie będą reali­zo­wa­ne do odwo­ła­nia.

Za utrud­nie­nia prze­pra­sza­my


Fun­da­cja Pomoc Kra­kow­skie­mu Hospi­cjum
zapra­sza do sko­rzy­sta­nia z usług
Wypo­ży­czal­ni Sprzę­tu Medycz­ne­go w Kra­ko­wie i Prze­my­ślu
oraz z ofer­ty
Skle­pów Medycz­nych „Sama­ry­tan­ka”


Fun­da­cja Pomoc Kra­kow­skie­mu Hospi­cjum infor­mu­je,
że
z dniem 31 grud­nia 2018 r.
Przy­chod­nia medycz­na „Sama­ry­tan­ka”
zakoń­czy­ła swo­ją dzia­łal­ność.


NOWOŚĆ W NASZEJ OFERCIE!!!

Szy­na CPM
Szy­nę moż­na wypo­ży­czyć w Wypo­ży­czal­ni Sprzę­tu Medycz­ne­go w Kra­ko­wie

Tlen inha­la­cyj­ny 99,4% (12 litrów skon­den­so­wa­ne)
Tlen do naby­cia w Skle­pach Medycz­nych Sama­ry­tan­ka w Kra­ko­wie i Prze­my­ślu
oraz w Wypo­ży­czal­ni Sprzę­tu Medycz­ne­go w Kra­ko­wie


Posia­dasz sprzęt reha­bi­li­ta­cyj­ny któ­re­go już nie uży­wasz
i nie wiesz co z nim zro­bić?

Nasza Wypo­ży­czal­nia Sprzę­tu Medycz­ne­go w Kra­ko­wie pro­wa­dzi
skup i sprze­daż uży­wa­ne­go sprzę­tu reha­bi­li­ta­cyj­ne­go.

Pamię­taj! Twój sprzęt może jesz­cze słu­żyć innym.
Z myślą o nich sku­pu­je­my sprzęt uży­wa­ny.
Sprzęt wyce­nia­my po wcze­śniej­szym spo­tka­niu i jego obej­rze­niu.

Chcesz wie­dzieć wię­cej?
Zadzwoń (12) 644–65-50
lub napisz na adres fundacja@fundacja.krakow.pl


Infor­mu­je­my, że na naszym Fan­Pa­ge na potra­lu Face­bo­ok

f Fun­da­cjaPKH

publi­ku­je­my bie­żą­ce infor­ma­cje doty­czą­ce dzia­łal­no­ści
Fun­da­cji Pomoc Kra­kow­skie­mu Hospi­cjum.
Ser­decz­nie zapra­sza­my do śle­dze­nia nasze­go Fan­pa­ge.