Aktualności

 

W dniu 2 lip­ca 2020 r. (czwar­tek)
Sklep Medycz­ny Sama­ry­tan­ka
w Kra­ko­wie ul. Bia­ło­ru­ska 15
będzie nie­czyn­ny.

Za utrud­nie­nia prze­pra­sza­my


 

Nowe godzi­ny pra­cy Skle­pów i Wypo­ży­czal­ni
od 15 czerw­ca 2020 r.

 


Fun­da­cja Pomoc Kra­kow­skie­mu Hospi­cjum
zapra­sza do sko­rzy­sta­nia z usług
Wypo­ży­czal­ni Sprzę­tu Medycz­ne­go w Kra­ko­wie i Prze­my­ślu
oraz z ofer­ty
Skle­pów Medycz­nych „Sama­ry­tan­ka”


NOWOŚĆ W NASZEJ OFERCIE!!!

Szy­na CPM
Szy­nę moż­na wypo­ży­czyć w Wypo­ży­czal­ni Sprzę­tu Medycz­ne­go w Kra­ko­wie

Tlen inha­la­cyj­ny 99,4% (12 litrów skon­den­so­wa­ne)
Tlen do naby­cia w Skle­pach Medycz­nych Sama­ry­tan­ka w Kra­ko­wie i Prze­my­ślu
oraz w Wypo­ży­czal­ni Sprzę­tu Medycz­ne­go w Kra­ko­wie


Posia­dasz sprzęt reha­bi­li­ta­cyj­ny któ­re­go już nie uży­wasz
i nie wiesz co z nim zro­bić?

Nasza Wypo­ży­czal­nia Sprzę­tu Medycz­ne­go w Kra­ko­wie pro­wa­dzi
skup i sprze­daż uży­wa­ne­go sprzę­tu reha­bi­li­ta­cyj­ne­go.

Pamię­taj! Twój sprzęt może jesz­cze słu­żyć innym.
Z myślą o nich sku­pu­je­my sprzęt uży­wa­ny.
Sprzęt wyce­nia­my po wcze­śniej­szym spo­tka­niu i jego obej­rze­niu.

Chcesz wie­dzieć wię­cej?
Zadzwoń (12) 644–65-50
lub napisz na adres fundacja@fundacja.krakow.pl


Infor­mu­je­my, że na naszym Fan­Pa­ge na potra­lu Face­bo­ok

f Fun­da­cjaPKH

publi­ku­je­my bie­żą­ce infor­ma­cje doty­czą­ce dzia­łal­no­ści
Fun­da­cji Pomoc Kra­kow­skie­mu Hospi­cjum.
Ser­decz­nie zapra­sza­my do śle­dze­nia nasze­go Fan­pa­ge.