Aktualności

 

PROMOCJA NA WYPOŻYCZENIE ŁÓŻEK MEDYCZNYCH

Wypo­ży­czal­nia Sprzę­tu Medycz­ne­go w Kra­ko­wie
ofe­ru­je wypo­ży­cze­nie łóżek medycz­nych w pro­mo­cyj­nych cenach
60 – 70 zł/miesiąc w zależ­no­ści od ilo­ści funk­cji.

Pro­mo­cja obo­wią­zu­je do 15 grud­nia 2019 r. lub wyczer­pa­nia zapa­sów.


Infor­mu­je­my, że przy­wró­co­no dzia­ła­nie pod­sta­wo­we­go nume­ru
tele­fo­nu +12 643–65–70 do skle­pu Sama­ry­tan­ka w os. Sło­necz­nym.

Tym­cza­so­wy numer awa­ryj­ny do skle­pu (12) 644 – 43- 44
będzie aktyw­ny tyl­ko do 30 listo­pa­da 2019 r.

Za utrud­nie­nia prze­pra­sza­my.


Infor­mu­je­my, że w związ­ku z zapla­no­wa­ną inwen­ta­ry­za­cją
Sklep Sama­ry­tan­ka ul. Bia­ło­ru­ska 15 – będzie nie­czyn­ny 29 listo­pa­da 2019

Za utrud­nie­nia prze­pra­sza­my.


Fun­da­cja Pomoc Kra­kow­skie­mu Hospi­cjum
zapra­sza do sko­rzy­sta­nia z usług
Wypo­ży­czal­ni Sprzę­tu Medycz­ne­go w Kra­ko­wie i Prze­my­ślu
oraz z ofer­ty
Skle­pów Medycz­nych „Sama­ry­tan­ka”


Fun­da­cja Pomoc Kra­kow­skie­mu Hospi­cjum infor­mu­je,
że
z dniem 31 grud­nia 2018 r.
Przy­chod­nia medycz­na „Sama­ry­tan­ka”
zakoń­czy­ła swo­ją dzia­łal­ność.


NOWOŚĆ W NASZEJ OFERCIE!!!

Szy­na CPM
Szy­nę moż­na wypo­ży­czyć w Wypo­ży­czal­ni Sprzę­tu Medycz­ne­go w Kra­ko­wie

Tlen inha­la­cyj­ny 99,4% (12 litrów skon­den­so­wa­ne)
Tlen do naby­cia w Skle­pach Medycz­nych Sama­ry­tan­ka w Kra­ko­wie i Prze­my­ślu
oraz w Wypo­ży­czal­ni Sprzę­tu Medycz­ne­go w Kra­ko­wie


Posia­dasz sprzęt reha­bi­li­ta­cyj­ny któ­re­go już nie uży­wasz
i nie wiesz co z nim zro­bić?

Nasza Wypo­ży­czal­nia Sprzę­tu Medycz­ne­go w Kra­ko­wie pro­wa­dzi
skup i sprze­daż uży­wa­ne­go sprzę­tu reha­bi­li­ta­cyj­ne­go.

Pamię­taj! Twój sprzęt może jesz­cze słu­żyć innym.
Z myślą o nich sku­pu­je­my sprzęt uży­wa­ny.
Sprzęt wyce­nia­my po wcze­śniej­szym spo­tka­niu i jego obej­rze­niu.

Chcesz wie­dzieć wię­cej?
Zadzwoń (12) 644–65-50
lub napisz na adres fundacja@fundacja.krakow.pl


Infor­mu­je­my, że na naszym Fan­Pa­ge na potra­lu Face­bo­ok

f Fun­da­cjaPKH

publi­ku­je­my bie­żą­ce infor­ma­cje doty­czą­ce dzia­łal­no­ści
Fun­da­cji Pomoc Kra­kow­skie­mu Hospi­cjum.
Ser­decz­nie zapra­sza­my do śle­dze­nia nasze­go Fan­pa­ge.