Aktualności

W związ­ku ze sta­nem epi­de­mii skró­ce­niu ule­ga­ją godzi­ny pra­cy
Wypo­ży­czal­ni Sprzę­tu Medycz­ne­go
oraz Skle­pów Medycz­nych Sama­ry­tan­ka w Kra­ko­wie:

Sklep Medycz­ny Sama­ry­tan­ka Kra­ków, os. Sło­necz­ne 8 będzie czyn­ny:

ponie­dzia­łek, śro­da i pią­tek w godzi­nach 9:00 – 15:00
wto­rek i czwar­tek w godzi­nach 11:00 – 17:00

Sklep Medycz­ny Sama­ry­tan­ka Kra­ków, ul Garn­car­ska 11 będzie czyn­ny:

ponie­dzia­łek – pią­tek w godzi­nach 9:00 – 15:00

Sklep Medycz­ny Sama­ry­tan­ka Kra­ków, ul Bia­ło­ru­ska 15 będzie czyn­ny:

W dniu 30 mar­ca 2020 SKLEP BĘDZIE NIECZYNNY
ponie­dzia­łek – pią­tek w godzi­nach 9:00 – 15:00

Wypo­ży­czal­nia sprzę­tu Medycz­ne­go Kra­ków, os. Cen­trum B 6 będzie czyn­na:

ponie­dzia­łek i pią­tek w godz. 8:00 – 14:00,
wto­rek i czwar­tek w godz: 8:00 – 16:00;
śro­da w godz. 10:00 – 17:00.

Wypo­ży­czal­nia Sprzę­tu Medycz­ne­go
oraz Sklep Medycz­ny Sama­ry­tan­ka w Prze­my­ślu, ul. Sło­wac­kie­go 71
ponie­dzia­łek – pią­tek w godzi­nach 9:00 – 17:00
sobo­ta: NIECZYNNE

 


Od ponad 25 lat Fun­da­cja Pomoc Kra­kow­skie­mu Hospi­cjum roz­pro­wa­dza kart­ki świą­tecz­ne wiel­ka­noc­ne. Tak­że i w tym roku przy­go­to­wa­li­śmy dla Pań­stwa ofer­tę ponad 140 wzo­rów kar­tek o tema­ty­ce Wiel­kiej Nocy.

Z peł­ną gamą naszych kar­tek oraz spo­so­bie skła­da­nia zamó­wień mogą Pań­stwo zapo­znać się na stro­nie:

Ofer­ta kar­tek na Wiel­ka­noc 2020

Zapra­sza­my do sko­rzy­sta­nia z Naszej Ofer­ty


Sza­now­ni Pań­stwo!

Uprzej­mie infor­mu­je­my że nasza Fun­da­cja nie posia­da sta­tu­su
orga­ni­za­cji pożyt­ku publicz­ne­go.

Wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych, któ­rzy chcie­li­by wspo­móc Hospi­cjum św. Łaza­rza w Kra­ko­wie przez prze­ka­za­nie na rzecz Hospi­cjum 1% należ­no­ści podat­ko­wej zapra­sza­my na stro­nę inter­ne­to­wą Hospi­cjum im Św. Łaza­rza w Kra­ko­wie na któ­rej dostęp­ny jest tak­że pro­gram do wypeł­nia­nia zeznań podat­ko­wych (PIT-ów). Poni­żej poda­je­my nie­zbęd­ne dane doty­czą­ce Hospi­cjum:

Towa­rzy­stwo Przy­ja­ciół Cho­rych
„Hospi­cjum im. św. Łaza­rza”
KRS 0000048149
ul. Fatim­ska 17
31–831 Kra­ków
NIP 678 00 30 510
REGON 350552429


Fun­da­cja Pomoc Kra­kow­skie­mu Hospi­cjum
zapra­sza do sko­rzy­sta­nia z usług
Wypo­ży­czal­ni Sprzę­tu Medycz­ne­go w Kra­ko­wie i Prze­my­ślu
oraz z ofer­ty
Skle­pów Medycz­nych „Sama­ry­tan­ka”


NOWOŚĆ W NASZEJ OFERCIE!!!

Szy­na CPM
Szy­nę moż­na wypo­ży­czyć w Wypo­ży­czal­ni Sprzę­tu Medycz­ne­go w Kra­ko­wie

Tlen inha­la­cyj­ny 99,4% (12 litrów skon­den­so­wa­ne)
Tlen do naby­cia w Skle­pach Medycz­nych Sama­ry­tan­ka w Kra­ko­wie i Prze­my­ślu
oraz w Wypo­ży­czal­ni Sprzę­tu Medycz­ne­go w Kra­ko­wie


Posia­dasz sprzęt reha­bi­li­ta­cyj­ny któ­re­go już nie uży­wasz
i nie wiesz co z nim zro­bić?

Nasza Wypo­ży­czal­nia Sprzę­tu Medycz­ne­go w Kra­ko­wie pro­wa­dzi
skup i sprze­daż uży­wa­ne­go sprzę­tu reha­bi­li­ta­cyj­ne­go.

Pamię­taj! Twój sprzęt może jesz­cze słu­żyć innym.
Z myślą o nich sku­pu­je­my sprzęt uży­wa­ny.
Sprzęt wyce­nia­my po wcze­śniej­szym spo­tka­niu i jego obej­rze­niu.

Chcesz wie­dzieć wię­cej?
Zadzwoń (12) 644–65-50
lub napisz na adres fundacja@fundacja.krakow.pl


Infor­mu­je­my, że na naszym Fan­Pa­ge na potra­lu Face­bo­ok

f Fun­da­cjaPKH

publi­ku­je­my bie­żą­ce infor­ma­cje doty­czą­ce dzia­łal­no­ści
Fun­da­cji Pomoc Kra­kow­skie­mu Hospi­cjum.
Ser­decz­nie zapra­sza­my do śle­dze­nia nasze­go Fan­pa­ge.