Wypożyczalnia sprzętu medycznego

Wypo­ży­czal­nia sprzę­tu medycz­ne­go w Kra­ko­wie i Prze­my­ślu pro­wa­dzo­na przez Fun­da­cję Pomoc Kra­kow­skie­mu Hospi­cjum zapra­sza do sko­rzy­sta­nia ze swo­ich usług.
Od z górą 25 lat słu­ży­my facho­wą pomo­cą w dobo­rze odpo­wied­nie­go sprzę­tu medycz­ne­go, orto­pe­dycz­ne­go czy reha­bi­li­ta­cyj­ne­go. Każ­dy z pra­cow­ni­ków naszych  wypo­ży­czal­ni sprzę­tu medycz­ne­go posia­da nie­zbęd­ne doświad­cze­nie i roz­le­głą wie­dzą facho­wą.


ADRESY WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU MEDYCZNEGO


WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU MEDYCZNEGO W KRAKOWIE
Osie­dle Cen­trum B blok 6,
31–927 Kra­ków (Nowa Huta)
tel: +12 644–65–50

GODZINY OTWARCIA:
ponie­dzia­łek i pią­tek w godz. 8:00 – 14:00,
wto­rek, śro­da, czwar­tek w godz. 8:00 – 18:00

 

Jak do nas trafić?

Wypo­ży­czal­nia Sprzę­tu Medycz­ne­go w Kra­ko­wie os. Cen­trum B blok 6 (Nowa Huta – Dziel­ni­ca XVIII) znaj­du­ją się wewnątrz osie­dla, nie­opo­dal przy­chod­ni lekar­skiej, w budyn­ku w któ­rym swo­ją sie­dzi­bę ma Rada Dziel­ni­cy XVIII. Bez­po­śred­ni dojazd do wypo­ży­czal­ni moż­li­wy jest przez bra­mę wjaz­do­wą do Osie­dla Cen­trum B od stro­ny Al. Przy­jaź­ni przy Mar­ke­cie MILA.

 

Czym do nas dojechać?

Dojazd do Wypo­ży­czal­ni Sprzę­tu Medycz­ne­go (wg. roz­kła­dów jaz­dy obo­wią­zu­ją­cych od 31.08.2019).

PRZYSTANEK ALEJA PRZYJAŹNI (PĘTLA)
Auto­bu­sy: 103, 110, 122, 152, 160, 422, 572

PRZYSTANEK ALEJA RÓŻ
Auto­bu­sy: 110, 132, 139, 142, 160, 163, 172, 193, 501

PRZYSTANEK PLAC CENTRALNY
Tram­wa­je: 18, 21, 22, 70, 73, 74
Auto­bu­sy: 149, 174, 502

PRZYSTANEK ULICA STRUGA
Tram­wa­je: 21, 22, 73, 74
Auto­bu­sy: 123, 132, 139, 142, 149, 163, 172, 193, 501


WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU MEDYCZNEGO W PRZEMYŚLU
ul. Sło­wac­kie­go 71,
37–700 Prze­myśl,
tel. +16 733–45–66
e‑mail: przemysl@fundacjapkh.krakow.pl

GODZINY OTWARCIA:
ponie­dzia­łek – pią­tek. w godz. 9:00 – 17:00

Czym do nas dojechać?

Dojaz­du do Wypo­ży­czal­ni Sprzę­tu Medycz­ne­go w Prze­my­ślu.

PRZYSTANEK UL. SŁOWACKIEGO – POCZTA LUB UL. SŁOWACKIEGO – SZPITAL
Auto­bu­sy: 3, 4, 5, 8, 16, 24, 28


Oferta wypożyczalnia sprzętu medycznego


Wypo­ży­czal­nia sprzę­tu medycz­ne­go Fun­da­cji Pomoc Kra­kow­skie­mu Hospi­cjum ofe­ru­je klien­tom róż­ne­go rodza­ju sprzęt medycz­ny i reha­bi­li­ta­cyj­ny:

  • Ste­ro­wa­ne pilo­tem elek­trycz­ne łóż­ka reha­bi­li­ta­cyj­ne (licz­ba funk­cji zale­ży od mode­lu)
  • Mate­ra­ce prze­ciw­o­dle­ży­no­we zmien­no­ci­śnie­nio­we
  • Kon­cen­tra­to­ry tle­nu
  • Szy­ny CPM
  • Bal­ko­nik do nauki cho­dze­nia
  • Bal­ko­nik zwy­kły (4 – stop­ki, 2 kół­ka 2 stop­ki, bal­ko­ni­ki kro­czą­ce, bal­ko­ni­ki na 4 kół­kach)
  • Cho­dzi­ki 2, 3 i 4 koło­we, z sie­dzi­skiem i koszy­kiem
  • Kule orto­pe­dycz­ne: łok­cio­we, pacho­we
  • Laski typu trój­nóg, czwór­nóg
  • Wóz­ki inwa­lidz­kie stan­dar­do­we
  • Wóz­ki inwa­lidz­kie z napę­dem elek­trycz­nym
  • Toa­le­ty dla nie­peł­no­spraw­nych
  • Roto­ry reha­bi­li­ta­cyj­ne do ćwi­czeń koń­czyn dol­nych
  • Roto­ry reha­bi­li­ta­cyj­ne do ćwi­czeń koń­czyn gór­nych i dol­nych
  • Dra­bin­ki przy­łóż­ko­we
  • Przy­łóż­ko­we urzą­dze­nia reha­bi­li­ta­cyj­ne PUR
  • Lam­py BIOPTRON
  • inny drob­ny sprzęt medycz­ny

Po spi­sa­niu umo­wy w biu­rze wypo­ży­czal­ni, ist­nie­je moż­li­wość zamó­wie­nia dowo­zu i mon­ta­żu zamó­wio­ne­go sprzę­tu w miej­scu jego użyt­ko­wa­nia.

 

Przykładowy sprzęt z Naszej Wypożyczalni

 

 

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU MEDYCZNEGO

 

Warun­kiem wypo­ży­cze­nia sprzę­tu jest akcep­ta­cja warun­ków wypo­ży­cze­nia (regu­la­mi­nu wypo­ży­czal­ni) oraz spo­rzą­dze­nie, pod­pi­sa­nie umo­wy wynaj­mu sprzę­tu. Umo­wa spi­sy­wa­na jest przez Wynaj­mu­ją­ce­go na pod­sta­wie waż­nych doku­men­tów ze zdję­ciem (wery­fi­ka­cja danych nastę­pu­je przy wyda­wa­niu sprzę­tu do wypo­ży­cze­nia), jako umo­wa otwar­ta (bez­ter­mi­no­wa), lub na czas okre­ślo­ny poda­ny przez Najem­cę.
Z dokład­ną tre­ścią umo­wy (zawie­ra­ją­cą fik­cyj­ne dane doty­czą­ce oso­by wypo­ży­cza­ją­cej, oso­by dla któ­rej sprzęt jest wypo­ży­cza­ny i listę przy­kła­do­we­go sprzęt do wypo­ży­cze­nia) oraz wszyst­ki­mi jej warun­ka­mi moż­na zapo­znać się pobie­ra­jąc plik Wzór umo­wy. Wynaj­mu­ją­cy zobo­wią­zu­je się do ochro­ny danych oso­bo­wych Najem­cy. Dane te będą wyko­rzy­sty­wa­ne tyl­ko i wyłącz­nie do for­mal­no­ści zwią­za­nych z pro­ce­sem wypo­ży­cze­nia sprzę­tu, nie będą prze­ka­zy­wa­ne oso­bom trze­cim bez wyraź­nej zgo­dy Najem­cy.

 

CENNIK WYPOŻYCZEŃ

 

L.p.Rodzaj sprzę­tuOpła­ta mie­sięcz­na
[zł]
Kau­cja [zł]
Uwa­gi
1Łóż­ko reha­bi­li­ta­cyj­ne ste­ro­wa­ne elek­trycz­nie80,00 ‑70,00
w zależ­no­ści od ilo­ści funk­cji
Zabez­pie­cze­nie
wekslo­we
2Wózek inwa­lidz­ki stan­dard.40,00150,00
3Wózek inwa­lidz­ki z napę­dem elek­trycz­nymod 150,00
do 250,00
Zabez­pie­cze­nie
wekslo­we
4Rotor do ćwi­czeń koń­czyn dol­nych25,0050,00
5Rotor do ćwi­czeń koń­czyn gór­nych i dol­nych40,00100,00
6Toa­le­ta dla nie­peł­no­spraw­nychod 20,00
do 30,00
Bez kau­cji
7Kon­cen­tra­tor tle­nuod 100,00
do 120,00
Zabez­pie­cze­nie
wekslo­we
8Bal­ko­nik do nauki cho­dze­nia40,00100,00
9Bal­ko­nik zwy­kły30,0050,00
10Cho­dzik30,0050,00
11Mate­rac prze­ciw­o­dle­ży­no­wy zmien­no­ci­śnie­nio­wy40,00150,00
12Kule łok­cio­we i pacho­we (para)20,0050,00


Mini­malna opła­ta za okres dwóch tygo­dni (dot. opłat od 100 zł łącz­nie za mie­siąc)

 

Cen­nik Wypo­ży­czeń Szy­ny CPM:

 • mini­mal­ny okres naj­mu 5 dni – 150,-zł
 • za każ­dy następ­ny dzień do dnia dzie­sią­te­go – 25,-zł
 • okres 10 dni – 250,-zł
 • za każ­dy następ­ny dzień – 20,-zł

 

Cen­nik opłat za usłu­gi dodat­ko­we:

 • Wnie­sie­nie i mon­taż łóż­ka lub inne­go cięż­kie­go sprzę­tu: 25,-zł
 • Czysz­cze­nie i dezyn­fek­cja zabru­dzo­ne­go lub zanie­czysz­czo­ne­go sprzę­tu: do 10 do 40 zł. (za­leżnie od jego wiel­kości i stop­nia zanie­czysz­cze­nia)

Pamię­taj!
Korzy­sta­jąc z usług Naszych wypo­ży­czal­ni sprzę­tu medycz­ne­go
wspie­rasz Hospi­cjum im. Św. Łaza­rza w Kra­ko­wie


W związ­ku z wej­ściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 r., w spra­wie ochro­ny osób fizycz­nych w związ­ku z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych i w spra­wie swo­bod­ne­go prze­pły­wu takich danych oraz uchy­le­nia dyrek­ty­wy 95/46/WE infor­mu­je­my, że z zasa­da­mi Ochro­ny Danych Oso­bo­wych Klien­tów Skle­pów Medycz­nych Sama­ry­tan­ka i ich pra­wa­mi moż­na zapo­znać się na stro­nie: Ochro­na Danych Oso­bo­wych – Obo­wią­zek infor­ma­cyj­ny w punk­cie: Ochro­na Danych Oso­bo­wych Klien­tów Wypo­ży­czal­ni Sprzę­tu Medycz­ne­go