Sklep medyczny Samarytanka

Fun­da­cja Pomoc Kra­kow­skie­mu Hospi­cjum od ponad 25 lat pro­wa­dzi sieć Skle­pów Medycz­nych Sama­ry­tan­ka. W tym cza­sie nasza Fir­ma zdo­by­ła nie­zbęd­ne doświad­cze­nie, oraz ugrun­to­wa­ła swo­ją pozy­cję na trud­nym ryn­ku arty­ku­łów medycz­nych, reha­bi­li­ta­cyj­nych i orto­pe­dycz­nych. Zdo­by­te doświad­cze­nie pozwa­la nam speł­niać ocze­ki­wa­nia naszych nawet naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cych klien­tów. Wykwa­li­fi­ko­wa­ny per­so­nel skle­pów medycz­nych „Sama­ry­tan­ka”, słu­ży pro­fe­sjo­nal­ną pomo­cą w dobo­rze odpo­wied­nie­go sprzę­tu medycz­ne­go, orto­pe­dycz­ne­go czy reha­bi­li­ta­cyj­ne­go. Każ­dy z pra­cow­ni­ków naszych skle­pów medycz­nych posia­da nie­zbęd­ne doświad­cze­nie i roz­le­głą wie­dzą facho­wą.

Fun­da­cja Pomoc Kra­kow­skie­mu Hospi­cjum posia­da pod­pi­sa­ną umo­wę z NFZ na rok 2019 – wszyst­kie skle­py medycz­ne Sama­ry­tan­ka reali­zu­ją wnio­ski Naro­do­we­go Fun­du­szu Zdro­wia doty­czą­ce zaopa­trze­nia w wóz­ki inwa­lidz­kie, bal­ko­ni­ki, kule, orte­zy, sta­bi­li­za­to­ry, arty­ku­ły dla ama­zo­nek, wor­ki sto­mij­ne, cew­ni­ki oraz na środ­ki pomoc­ni­cze: wkła­dy ana­to­micz­ne i pie­lu­cho­majt­ki.

Pamię­taj, Skle­py Medycz­ne Sama­ry­tan­ka w Kra­ko­wie i Prze­my­ślu to:

 • sieć skle­pów ze sprzę­tem reha­bi­li­ta­cyj­nym i orto­pe­dycz­nym zapew­nia­ją­ca pacjen­tom sku­tecz­ne wspar­cie w pro­ce­sie powro­tu do zdro­wia,
 • boga­ta ofer­ta pro­duk­tów,
 • pro­fe­sjo­nal­ne doradz­two,
 • jakość i gwa­ran­cja bez­pie­czeń­stwa ofe­ro­wa­nych pro­duk­tów,
 • kon­ku­ren­cyj­ne, niskie ceny.

W skład Sie­ci Skle­pów Medycz­nych „Sama­ry­tan­ka” aktu­al­nie wcho­dzą czte­ry skle­py. Trzy z nich zlo­ka­li­zo­wa­ne są na tere­nie Kra­ko­wa (Nowa  Huta, Pod­gó­rze i Sta­re Mia­sto –  przy Insty­tu­cie Onko­lo­gii). Czwar­ty z naszych skle­pów zlo­ka­li­zo­wa­ny jest w Prze­my­ślu – w pobli­żu byłe­go Szpi­ta­la Woj­sko­we­go (Szpi­ta­la Miej­skie­go).


SKLEPY MEDYCZNE SAMARYTANKA – ADRESY


SKLEP MEDYCZNY „SAMARYTANKA”
Osie­dle Sło­necz­ne bl. 8,
31–957 Kra­ków (Nowa Huta)
tel: +12 644 – 43- 44

e‑mail: samarytanka1@fundacja.krakow.pl

GODZINY OTWARCIA:
ponie­dzia­łek – pią­tek w godz. 9:00 – 18:00

 

W związ­ku z prze­dłu­ża­ją­cą się awa­rią tele­fo­nów
uru­cho­mi­li­śmy tym­cza­so­wy numer
do skle­pu Medycz­ne­go Sama­ry­tan­ka
w Kra­ko­wie os. Sło­necz­ne 8
(12) 644 – 43- 44

Za utrud­nie­nia prze­pra­sza­my.

 

Infor­ma­cje dodat­ko­we

Sklep w swo­jej ofer­cie posia­da peru­ki oraz tur­ba­ny.

Sklep medyczny - artykuły dla amazonek

Jak do nas trafić?

Sklep medycz­ny „Sama­ry­tan­ka” znaj­du­je się na os. Sło­necz­nym u zbie­gu ul. A. Stru­ga i E. Rydza – Śmi­głe­go w pobli­żu kościo­ła MB Czę­sto­chow­skiej w os. Szkla­ne Domy.

Czym do nas dojechać?

Dojazd do Skle­pu Medycz­ne­go Sama­ry­tan­ka os. Sło­necz­ne 8 (wg. roz­kła­dów jaz­dy obo­wią­zu­ją­cych od 31.08.2019).

PRZYSTANEK ULICA STRUGA
Tram­wa­je: 21, 22, 73, 74
Auto­bu­sy: 123, 132, 139, 142, 149, 163, 172, 193, 501


SKLEP MEDYCZNY „SAMARYTANKA”
ul. Bia­ło­ru­ska 15,
30–638 Kra­ków (Pod­gó­rze)
tel: +12 265–74–87
e‑mail: samarytanka5@fundacja.krakow.pl

GODZINY OTWARCIA:
ponie­dzia­łek – pią­tek w godz. 9:00 – 17:00

 

Jak do nas trafić?

Sklep medycz­ny Sama­ry­tan­ka znaj­du­je się w budyn­ku przy­chod­ni medycz­nej: NZOZ Kra­ków – Połu­dnie, Przy­chod­nia Wola Duchac­ka.

 

Czym do nas dojechać?

Dojazd do Skle­pu medycz­ne­go Sama­ry­tan­ka ul. Bia­ło­ru­ska 15 (wg. roz­kła­dów jaz­dy obo­wią­zu­ją­cych od 31.08.2019).

PRZYSTANEK PIASKI NOWE
Tram­wa­je: 24, 50, 76
Auto­bu­sy: 164, 204, 224, 244


SKLEP MEDYCZNY „SAMARYTANKA”
ul. Garn­car­ska 11,
31–115 Kra­ków (Sta­re Mia­sto)
tel. +12 423–25-91
e‑mail: samarytanka3@fundacja.krakow.pl

GODZINY OTWARCIA:
ponie­dzia­łek – pią­tek. w godz. 9:00 – 17:00

Sklep w swo­jej ofer­cie posia­da peru­ki, tur­ba­ny,
pro­te­zy i inne arty­ku­ły dla Ama­zo­nek

Sklep medyczny - artykuły dla amazonek

Jak do nas trafić?

Sklep medycz­ny Sama­ry­tan­ka znaj­du­je się przy głów­nym wej­ściu do Insty­tu­tu Onko­lo­gii w Kra­ko­wie.

 

Czym do nas dojechać?

Dojazd do Skle­pu medycz­ne­go Sama­ry­tan­ka ul. Garn­car­ska 11 (wg. roz­kła­dów jaz­dy obo­wią­zu­ją­cych od 31.08.2019).

PRZYSTANEK AGH/UR
Auto­bu­sy: 114, 144, 164, 169, 173, 179, 192, 194, 304, 469, 503

PRZYSTANEK MUZEUM NARODOWE / CRACOVIA STADION / CRACOVIA BŁONIA
Tram­wa­je: 14, 24
Auto­bu­sy: 109, 114, 124, 134, 144, 152, 164, 169, 173, 179, 192, 194, 252, 304, 424, 469, 502, 503

PRZYSTANEK CZARNOWIEJSKA
Auto­bu­sy: 114, 139, 144, 159, 173, 194, 208, 501, 511

PRZYSTANEK FILHARMONIA
Tram­wa­je: 1, 2, 18, 70, 73, 74, 78

PRZYSTANEK TEATR BAGATELA
Tram­wa­je: 2, 14, 18, 24, 73, 74, 78
Auto­bu­sy: 124, 152, 424, 502

PRZYSTANEK UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI
Tram­wa­je: 14, 24
Auto­bu­sy: 124, 152, 424, 502


SKLEP MEDYCZNY „SAMARYTANKA”
ul. Sło­wac­kie­go 71,
37–700 Prze­myśl,
tel. +16 733–45–66
e‑mail: przemysl@fundacjapkh.krakow.pl

GODZINY OTWARCIA:
ponie­dzia­łek – pią­tek. w godz. 9:00 – 17:00
sobo­ta: w godz. 9:00 – 13:00

Przy naszym skle­pie w Prze­my­ślu dzia­ła
wypo­ży­czal­nia sprzę­tu medycz­ne­go.

 

Infor­ma­cje dodat­ko­we

Sklep w swo­jej ofer­cie posia­da peru­ki, tur­ba­ny,
pro­te­zy i inne arty­ku­ły dla Ama­zo­nek

 

Sklep medyczny - artykuły dla amazonek

 

Czym do nas dojechać?

Dojaz­du do skle­pu medycz­ne­go Sama­ry­tan­ka oraz wypo­ży­czal­ni sprzę­tu medycz­ne­go w Prze­my­ślu .

PRZYSTANEK UL. SŁOWACKIEGO – POCZTA LUB UL. SŁOWACKIEGO – SZPITAL
Auto­bu­sy: 3, 4, 5, 8, 16, 24, 28


 

Uwa­ga! Sklep medycz­ny Sama­ry­tan­ka w Nie­po­ło­mi­cach któ­re­go adres wciąż moż­na zna­leźć na archi­wal­nych stro­nach inter­ne­to­wych został zli­kwi­do­wa­ny ponad 10 lat temu.


Oferta Sklepów Medycznych Samarytanka


NOWOŚĆ!!!

W naszej ofer­cie dostęp­ny jest tlen inha­la­cyj­ny 99,4% (8 litrów skon­den­so­wa­ne w pusz­ce Φ6,5cm x 25cm)

A. Środki pomocnicze

I. Arty­ku­ły sto­mij­ne (kolo­sto­mia, ile­osto­mia, uro­sto­mia) róż­nych firm.

 • Pojem­ni­ki kole­osto­mij­ne, ile­osto­mij­ne, uro­sto­mij­ne jed­no­czę­ścio­we
 • Płyt­ki i wor­ki sto­mij­ne – zesta­wy dwu­czę­ścio­we
 • Zesta­wy iry­ga­cyj­ne do sto­mii
 • Środ­ki pie­lę­gna­cyj­ne i ochron­ne skó­ry:
  • pasty i pudry
  • środ­ki ochron­ne, zmy­wa­ją­ce i prze­ciw­za­pa­cho­we
  • fil­try węglo­we (dodat­ko­wa ochro­na prze­ciw zapa­cho­wa)
  • pasty do wypeł­nia­nia nie­rów­no­ści wokół sto­mii

II. Sprzęt uro­lo­gicz­ny (róż­nych firm)

 • Cew­ni­ki uro­lo­gicz­ne
 • Wor­ki na mocz (0,5; 1,5; 2,0 l)
 • Cew­ni­ki jed­no­czę­ścio­we oraz dwu­czę­ścio­we
 • Kor­ki do cew­ni­ków i uchwy­ty do wor­ków na mocz

III. Środ­ki pie­lę­gna­cyj­ne, higie­nicz­ne oraz opa­trun­ko­we

 • Pie­lu­cho­majt­ki
 • Wkła­dy ana­to­micz­ne
 • Uro­pod­pa­ski dla kobiet i męż­czyzn
 • Pod­kła­dy jed­no­ra­zo­we oraz wie­lo­krot­ne­go użyt­ku (frot­te, der­ma­lon i pod­gu­mo­wa­ne)
 • Wata opa­trun­ko­wa, ligni­na (w rol­kach i pła­tach) i pod­pa­ski

IV. Arty­ku­ły prze­ciw­o­dle­ży­no­we

 • Mate­ra­ce prze­ciw­o­dle­ży­no­we róż­nych typów (dyna­micz­no-pneu­ma­tycz­ne, pian­ko­wy typu „jeż”, pian­ko­wy „kost­ka” i inne)
 • Podusz­ki prze­ciw­o­dle­ży­no­we róż­nych typów
 • Pod­kład­ki pod łok­cie i pię­ty
 • Pokrow­ce anty­aler­gicz­ne na mate­ra­ce
 • Pla­stry: leczą­ce odle­ży­ny, poope­ra­cyj­ne, anty­aler­gicz­ne
 • Kre­my, maści i zasyp­ki zapo­bie­ga­ją­ce odle­ży­nom
 • Pre­pa­ra­ty leczą­ce odle­ży­ny

V. Inne środ­ki pomoc­ni­cze

 • Pro­te­zy pier­si
 • Peru­ki z wło­sów sztucz­nych i natu­ral­nych
B. Artykuły ortopedyczno – rehabilitacyjne

I. Sprzęt reha­bi­li­ta­cyj­ny

 • Kule orto­pe­dycz­ne ; łok­cio­we, pacho­we, dla scho­rzeń reu­ma­tycz­nych
 • Laski ; drew­nia­ne, meta­lo­we, skła­da­ne, dla nie­wi­do­mych
 • Laski typu trój­nóg, czwór­nóg
 • Wóz­ki inwalidzkie:Balkoniki do cho­dze­nia (kro­czą­ce, sta­łe)
  • stan­dar­do­we (róż­ne­go rodza­ju)
  • leża­ko­wo – odchy­la­ne
  • wóz­ki spe­cja­li­stycz­ne (spor­to­we, aktyw­ne i inne)
  • wóz­ki dla dzie­ci z pora­że­niem mózgo­wym
 • Pod­pór­ki 2, 3 i 4 koło­we, z sie­dzi­skiem i koszy­kiem
 • Rowe­ry reha­bi­li­ta­cyj­ne
 • Roto­ry reha­bi­li­ta­cyj­ne
 • Urzą­dze­nia blocz­ko­we
 • Dra­bin­ki przy­łóż­ko­we
 • Maty i liczy­dła reha­bi­li­ta­cyj­ne
II. Sprzęt ortopedyczny
 • Pasy orto­pe­dycz­ne, pasy prze­pu­kli­no­we
 • Koł­nie­rze orto­pe­dycz­ne
 • Sta­bi­li­za­to­ry sta­wów i opa­ski uci­sko­we
 • Wkład­ki orto­pe­dycz­ne do obu­wia (róż­ne rodza­je)
 • Podusz­ki i kli­ny orto­pe­dycz­ne
 • Pro­sto­trzy­ma­cze
 • Pod­ko­la­nów­ki, poń­czo­chy i raj­sto­py prze­ciw­ży­la­ko­we
III. Sprzęt toaletowy
 • Base­ny i kan­ki
 • Wóz­ki toa­le­to­we, krze­sła i tabo­re­ty toa­le­to­we
 • Przy­staw­ki i nad­staw­ki sede­so­we
 • Wóz­ki prysz­ni­co­we, ławecz­ki do wan­ny, tabo­re­ty i ławecz­ki pod prysz­nic
 • Porę­cze przy­ścien­ne
C. Sprzęt medyczny

I. Urzą­dze­nia i przy­rzą­dy dia­gno­stycz­no-pomia­ro­we

 • Apa­ra­ty do mie­rze­nia ciśnie­nia (manu­al­ne, pół­au­to­ma­tycz­ne i auto­ma­tycz­ne róż­nych firm)
 • Glu­ko­me­try (róż­nych typów)
 • Ste­to­sko­py
 • Mate­ria­ły eks­plo­ata­cyj­ne do urzą­dzeń dia­gno­stycz­no pomia­ro­wych (bate­rie, igły do auto­lan­ce­tów i inne)

II. Inne arty­ku­ły medycz­ne

 • Strzy­kaw­ki, igły i wenflo­ny
 • Apa­ra­ty do influ­zji
 • Zgłęb­ni­ki żołąd­ko­we
 • Sto­li­ki przy­łóż­ko­we oraz wiesz­ki na kro­plów­kę
D. Parafarmaceutyki i preparaty ziołowe
 • Leki zio­ło­we w dużym asor­ty­men­cie
 • Mie­szan­ki i gra­nu­la­ty zio­ło­we
 • Odżyw­ki i pre­pa­ra­ty wita­mi­no­we
 • Kosme­ty­ki na bazie ziół
 • Środ­ki pie­lę­gna­cji: jamy ust­nej i zębów, wło­sów, stóp
 • Mate­ra­ce oraz inne wyro­by z gor­czy­cy
E. Odzież ochronna dla personelu medycznego
 • Far­tu­chy
 • Gar­son­ki
 • Masecz­ki
 • Ręka­wi­ce
F. Artykuły spożywcze dla diabetyków
 • Cia­stecz­ka
 • Dże­my i syro­py
 • Cukier­ki i cze­ko­la­dy
 • Her­ba­ty i sło­dzi­ki
G. Artykuły kosmetyczne i toaletowe powszechnego użytku