Kartki świąteczne na Boże Narodzenie

 

 

Od pra­wie 30 lat Fun­da­cja Pomoc Kra­kow­skie­mu Hospi­cjum roz­pro­wa­dza świą­tecz­ne kart­ki bożo­na­ro­dze­nio­we. Z naszej boga­tej ofer­ty kar­tek na Boże Naro­dze­nie korzy­sta­ją: duże i małe fir­my, insty­tu­cje, orga­ny samo­rzą­do­we, mini­ster­stwa, dyplo­ma­ci, posło­wie, sena­to­ro­wie oraz nie­zli­czo­na rze­sza klien­tów indy­wi­du­al­nych.

W ofer­cie znaj­du­je się oko­ło 180 wzo­rów kar­tek o tema­ty­ce Boże­go Naro­dze­nia. Obej­mu­je ona  nie tyl­ko kart­ki bożo­na­ro­dze­nio­we z moty­wa­mi reli­gij­ny­mi, ale tak­że kart­ki ze stro­ika­mi, cho­in­ka­mi, stro­ika­mi, anioł­ka­mi, bał­wan­ka­mi oraz kart­ki nowo­rocz­ne. Osob­ną gru­pę kar­tek sta­no­wią spe­cjal­ne kart­ki świą­tecz­ne na Boże Naro­dze­nie z moty­wa­mi Kra­ko­wa. Mamy nadzie­ję, że tak boga­ta ofer­ta tra­fi w gusta naszych odbior­ców i każ­dy z Pań­stwa z pew­no­ścią znaj­dzie w naszej ofer­cie coś odpo­wied­nie­go dla sie­bie.

Cał­ko­wi­ty dochód ze sprze­da­ży kar­tek na Boże Naro­dze­nie prze­zna­czo­ny jest na wspar­cie Hospi­cjum Św. Łaza­rza w Kra­ko­wie przy ul. Fatim­skiej 17. Na każ­dej kart­ce znaj­du­je się nadru­ko­wa­na infor­ma­cja: „Dar na Hospi­cjum Św. Łaza­rza w Kra­ko­wie”


Kartki świąteczne na Boże Narodzenie


Na nad­cho­dzą­ce Boże Naro­dze­nie przy­go­to­wa­li­śmy 21 spe­cjal­nych wzo­rów kar­tek świą­tecz­nych.

Klik­nij w wybra­ną minia­tur­kę by powięk­szyć obra­zek.
użyj strza­łek na obraz­ku lub kla­wia­tu­rze by prze­glą­dać gale­rię.

Numer wzo­ru nie­zbęd­ny do zło­że­nia zamó­wie­nia znaj­du­je się w gwiazd­ce widocz­nej na obraz­ku.

Kart­ki z ofer­ty 2019 – fol­der do pobra­nia

W naszej aktu­al­nej ofer­cie nie zna­leź­li Pań­stwo odpo­wied­niej kart­ki świą­tecz­nej bożo­na­ro­dze­nio­wej dla swo­ich bli­skich, klien­tów, współ­pra­cow­ni­ków? Nic stra­co­ne­go! Na zamó­wie­nie może­my wydru­ko­wać dla Pań­stwa kart­ki świą­tecz­ne na Boże Naro­dze­nie z wcze­śniej­szych edy­cji!


Kartki świąteczne bożonarodzeniowe
(wzory z lat ubiegłych drukowane na zamówienie)


Klik­nij w wybra­ną minia­tur­kę by powięk­szyć obra­zek.
użyj strza­łek na obraz­ku lub kla­wia­tu­rze by prze­glą­dać gale­rię.

Numer wzo­ru nie­zbęd­ny do zło­że­nia zamó­wie­nia znaj­du­je się w gwiazd­ce widocz­nej na obraz­ku.

Kartki bożonarodzeniowe z motywami religijnymi

Kart­ki bożo­na­ro­dze­nio­we z moty­wa­mi reli­gij­ny­mi – fol­der do pobra­nia

Mikołaje, choinki, bombki, stroiki, aniołki, bałwanki…

Miko­ła­je, cho­in­ki, bomb­ki, stro­iki, anioł­ki, bał­wan­ki – fol­der do pobra­nia

Wzory z motywami Krakowa

Wzo­ry z moty­wa­mi Kra­ko­wa – fol­der do pobra­nia

Uwa­ga!

  • Kart­ki z nume­ra­mi 111z oraz 223z są w kart­ka­mi w for­ma­cie DL, roz­kła­da­ny­mi, podwój­ny­mi. Roz­miar kart­ki po zło­że­niu to 210x99 mm.
  • Kart­ki z nume­ra­mi 146z, 249z, 250z, 251z, 252z, 253z, 315z są kart­ka­mi kwa­dra­to­wy­mi, roz­kła­da­ny­mi, podwój­ny­mi. Roz­miar kart­ki po zło­że­niu to 150x150 mm.

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ


Kart­ki bożo­na­ro­dze­nio­we moż­na zamó­wić (w zamó­wie­niu koniecz­nie pro­si­my o poda­nie nr. tel. kon­tak­to­we­go byśmy mogli oddzwo­nić i dopre­cy­zo­wać szcze­gó­ły zamó­wie­nia):

  • za pomo­cą pocz­ty elek­tro­nicz­nej pisząc na adres kartki@fundacja.krakow.pl
  • tele­fo­nicz­nie pod nume­rem +12 425 – 75 – 83

Kart­ki świą­tecz­ne na Boże Naro­dze­nie moż­na tak­że zamó­wić i zaku­pić w Biu­rze Fun­da­cji w Kra­ko­wie, Osie­dle Cen­trum B blok 6:

    • w ponie­dzia­łek i pią­tek w godz. 8.00 – 14.00
    • we wto­rek, śro­dę, czwar­tek w godz. 8.00 – 18.00


Uwa­ga! Zamó­wie­nia indy­wi­du­al­ne przyj­mo­wa­ne są tyl­ko do 13 grud­nia!

Waż­ne infor­ma­cje doty­czą­ce zamó­wień: Mini­mal­na ilość kar­tek dru­ko­wa­nych na zamó­wie­nie (z nr 100z – 327z) to 20 szt. kar­tek podwój­nych roz­kła­da­nych lub 40 szt. poje­dyn­czych (mogą być w róż­nych wzo­rach). Mini­mal­ne ilo­ści nie doty­czą zamó­wień kar­tek dostęp­nych w sprze­da­ży odręcz­nej (z nr 1 – 15). Czas reali­za­cji zamó­wie­nia kar­tek dru­ko­wa­nych na zamó­wie­nie: do 10 dni robo­czych.

Już od ostat­nie­go week­en­du listo­pa­da zapra­sza­my na Tar­gi Bożo­na­ro­dze­nio­we na Ryn­ku Głów­nym w Kra­ko­wie. Na naszym sto­isku będzie moż­na na zaku­pić kart­ki świą­tecz­ne na Boże Naro­dze­nie z naszej ofer­ty.

Targi Bożonarodzeniowe 2019
Targi Bożonarodzeniowe 2019

CENNIK KARTEK, KOPERT I USŁUG DODATKOWYCH


Kart­ka świą­tecz­na bożo­na­ro­dze­nio­wa poje­dyn­cza (150x100 mm)- 1,50 zł (z VAT)
Kart­ka świą­tecz­na bożo­na­ro­dze­nio­wa podwój­na, roz­kła­da­na z koper­tą
(roz­miar po zło­że­niu 150x100 mm)
- 2,50 zł (z VAT)
Kart­ka świą­tecz­na bożo­na­ro­dze­nio­wa w for­ma­cie DL, roz­kła­da­na z koper­tą
(roz­miar po zło­że­niu 210x99 mm)
- 3,50 zł (z VAT)
Kart­ka świą­tecz­na bożo­na­ro­dze­nio­wa kwa­dra­to­wa, roz­kła­da­na z koper­tą
(roz­miar po zło­że­niu 150x150 mm)
- 3,50 zł (z VAT)
Nadruk życzeń i logo fir­my wewnątrz kart­ki podwój­nej
- 1,00 zł/szt (z VAT)
Dodat­ko­wy nadruk na 1 i 4 stro­nie kart­kicena do uzgod­nie­nia

Do naszych kar­tek ofe­ru­je­my rów­nież koper­ty ozdob­ne w roz­mia­rze C6 oraz kwa­dra­to­we:
  • z papie­ru per­ło­we­go w kolo­rze ecru, srebr­nym i zło­tym w cenie 1.00 zł/szt (z VAT),
  • z papie­ru gład­kie­go, saty­no­wa­ne­go (120g/m2) kre­mo­we, ecru w cenie 0,50 zł/szt (z VAT).
Koperty w rozmiarze C6 oraz kwadratowe

 

Naszą akcję sprze­da­ży kar­tek wspie­ra blog kre­atyw­no-edu­ka­cyj­ny „Zaba­wy z Archi­me­de­sem”