1% podatku

 

Sza­now­ni Pań­stwo!

Uprzej­mie infor­mu­je­my że nasza Fun­da­cja nie posia­da sta­tu­su
orga­ni­za­cji pożyt­ku publicz­ne­go.

Wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych, któ­rzy chcie­li­by wspo­móc Hospi­cjum św. Łaza­rza w Kra­ko­wie przez prze­ka­za­nie na rzecz Hospi­cjum 1% należ­no­ści podat­ko­wej zapra­sza­my na stro­nę inter­ne­to­wą Hospi­cjum im Św. Łaza­rza w Kra­ko­wie na któ­rej dostęp­ny jest tak­że pro­gram do wypeł­nia­nia zeznań podat­ko­wych (PIT-ów). Poni­żej poda­je­my nie­zbęd­ne dane doty­czą­ce Hospi­cjum:

Towa­rzy­stwo Przy­ja­ciół Cho­rych
„Hospi­cjum im. św. Łaza­rza”
KRS 0000048149
ul. Fatim­ska 17
31–831 Kra­ków
NIP 678 00 30 510
REGON 350552429