Kontakt

 

BIURO FUNDACJI POMOC KRAKOWSKIEMU HOSPICJUM
os. Cen­trum B blok 6,
31–927 Kra­ków (Nowa Huta)
tel: +12 425–75–83
fax: +12 685–52–99
KRS 0000121557    NIP 678–007–84–68    Regon 350017357
Kon­to ban­ko­we: PKO S.A. O/Kraków
nr 66–12401431–1111–0000–1044–9806

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Fun­da­cja Pomoc Kra­kow­skie­mu Hospi­cjum Kra­ków
os. Cen­trum B blok 6, 31–927 Kra­ków
tel. +12 425–75–83,
e‑mail: iod@fundacja.krakow.pl

BIURO CZYNNE:
ponie­dzia­łek – pią­tek: 9:00 – 14:00


 

Jak do nas trafić?

Biu­ro Fun­da­cji Pomoc Kra­kow­skie­mu Hospi­cjum w Kra­ko­wie os. Cen­trum B blok 6 (Nowa Huta – Dziel­ni­ca XVIII) znaj­du­ją się wewnątrz osie­dla, nie­opo­dal przy­chod­ni lekar­skiej, w budyn­ku w któ­rym swo­ją sie­dzi­bę ma Rada Dziel­ni­cy XVIII. Bez­po­śred­ni dojazd do biu­ra moż­li­wy jest przez bra­mę wjaz­do­wą do Osie­dla Cen­trum B od stro­ny Al. Przy­jaź­ni przy Mar­ke­cie MILA.

 

Czym do nas dojechać?

Dojazd do Biu­ra Fun­da­cji (wg. roz­kła­dów jaz­dy obo­wią­zu­ją­cych od 20.06.2019).

PRZYSTANEK ALEJA PRZYJAŹNI (PĘTLA)
Auto­bu­sy: 103, 110, 122, 152, 160, 422, 572

PRZYSTANEK ALEJA RÓŻ
Auto­bu­sy: 110, 132, 139, 142, 160, 163, 172, 193, 501

PRZYSTANEK PLAC CENTRALNY
Tram­wa­je: 16, 21, 22, 70, 73, 74
Auto­bu­sy: 149, 174, 502

PRZYSTANEK ULICA STRUGA
Tram­wa­je: 21, 22, 73, 74
Auto­bu­sy: 123, 132, 139, 142, 149, 163, 172, 193, 501


WYPOŻYCZALNIE SPRZĘTU MEDYCZNEGO

Kra­ków, os. Cen­trum B blok 6
tel: +12 644–65–50
tel: +12 644–43–44

Prze­myśl, ul. Sło­wac­kie­go 71
tel: +16 733–45–66

Infor­ma­cje szcze­gó­ło­we


SKLEPY MEDYCZNE „SAMARYTANKA”

Kra­ków, Osie­dle Sło­necz­ne 8
tel./fax: +12 643–65–70

Kra­ków, ul. Garn­car­ska 11
tel./fax: +12 423–25–91

Kra­ków, ul. Bia­ło­ru­ska 15
tel./fax: +12 265–74–87

Prze­myśl, ul. Sło­wac­kie­go 71
tel: +16 733–45–66