Kontakt

BIURO FUNDACJI POMOC KRAKOWSKIEMU HOSPICJUM
os. Cen­trum B blok 6,
31–927 Kra­ków (Nowa Huta)
tel: +12 425–75–83
fax: +12 685–52–99

Adre­sy e‑mail:
fundacja@fundacja.krakow.pl
fundacja@fundacjapkh.krakow.pl

KRS 0000121557    NIP 678–007–84–68    Regon 350017357
Kon­to ban­ko­we: PKO S.A. O/Kraków
nr 66–12401431–1111–0000–1044–9806

BIURO CZYNNE:
ponie­dzia­łek – pią­tek: 9:00 – 14:00


WYPOŻYCZALNIE SPRZĘTU MEDYCZNEGO

Kra­ków, os. Cen­trum B blok 6
tel: +12 644–65–50

Prze­myśl, ul. Sło­wac­kie­go 71
tel: +16 733–45–66

Infor­ma­cje szcze­gó­ło­we


SKLEPY MEDYCZNE „SAMARYTANKA”

Kra­ków, Osie­dle Sło­necz­ne 8
tel./fax: +12 643–65–70

Kra­ków, ul. Garn­car­ska 11
tel./fax: +12 423–25–91

Kra­ków, ul. Bia­ło­ru­ska 15
tel./fax: +12 265–74–87

Prze­myśl, ul. Sło­wac­kie­go 71
tel: +16 733–45–66

Infor­ma­cje szcze­gó­ło­we


INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Fun­da­cja Pomoc Kra­kow­skie­mu Hospi­cjum Kra­ków
os. Cen­trum B blok 6, 31–927 Kra­ków
tel. +12 425–75–83,
e‑mail: iod@fundacja.krakow.pl