O Fundacji

Fun­da­cja Pomoc Kra­kow­skie­mu Hospi­cjum powsta­ła dzię­ki ini­cja­ty­wie człon­ków Towa­rzy­stwa Przy­ja­ciół Cho­rych Hospi­cjum, któ­rzy posia­da­jąc wizję budo­wy domu hospi­cjum dla ludzi cho­rych na raka, szu­ka­li środ­ków aby zre­ali­zo­wać swój cel. Spo­śród tych człon­ków – 17 osób pod­pi­sa­ło 28.02.1991 r. akt nota­rial­ny powsta­nia Fun­da­cji. Mię­dzy inny­mi były to tak zna­ne w śro­do­wi­sku kra­kow­skim oso­by jak p.p. : Jan Deszcz, Anto­ni Rzep­ka, Jani­na Kujaw­ska-Ten­ner, mał­żeń­stwo Ewa i Marek Stęp­niew­scy, Jolan­ta Sto­kło­sa, Tere­sa Raw­czyń­ska i in.
Mają­tek zało­ży­ciel­ski sta­no­wi­ły środ­ki zebra­ne przez zało­ży­cie­li w wyso­ko­ści 855,00 (po deno­mi­na­cji). Powo­ła­no rów­no­cze­śnie Radę Fun­da­cji w skła­dzie sied­miu osób z Prze­wod­ni­czą­cą Rady Jani­ną Kujaw­ska-Ten­ner. Pierw­szy Zarząd Fun­da­cji powo­ła­no na zebra­niu Rady w mar­cu 1991r. Pierw­szym Pre­ze­sem Zarzą­du zosta­ła Tere­sa Raw­czyń­ska, któ­ra tę funk­cję spra­wo­wa­ła przez bli­sko 10 lat. Od czerw­ca 2001r. funk­cję tę prze­ję­ła Alek­san­dra Gra­bow­ska.
Zarząd zare­je­stro­wał Fun­da­cję w Sądzie Rejo­no­wym w War­sza­wie we wrze­śniu 1991r. jako jed­nost­kę orga­ni­za­cyj­ną mają­cą pra­wo pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej z obo­wiąz­kiem nie­sie­nia wszel­kiej pomo­cy Towa­rzy­stwu Przy­ja­ciół Cho­rych Hospi­cjum. Cał­ko­wi­ty zysk z dzia­łal­no­ści Fun­da­cja prze­ka­zy­wa­ła począt­ko­wo na budo­wę, a od koń­ca 1996 r. na dofi­nan­so­wa­nie dzia­łal­no­ści Hospi­cjum Św. Łaza­rza.
Środ­ki te pozy­sku­je Fun­da­cja pro­wa­dząc róż­ne for­my dzia­łal­no­ści:

W ramach dzia­łal­no­ści poli­gra­ficz­nej Fun­da­cja od wie­lu lat wyda­je corocz­nie kart­ki świą­tecz­ne na świę­ta Boże­go Naro­dze­nia i Wiel­kiej Nocy.