Ochrona Danych Osobowych – Obowiązek informacyjny

W związ­ku z wej­ściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 r., w spra­wie ochro­ny osób fizycz­nych w związ­ku z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych i w spra­wie swo­bod­ne­go prze­pły­wu takich danych oraz uchy­le­nia dyrek­ty­wy 95/46/WE. infor­mu­je­my że:

I. Ochrona Danych Osobowych w Sklepach Medycznych Samarytanka

Admi­ni­stra­tor danych oso­bo­wych

  • Admi­ni­stra­to­rem danych oso­bo­wych zwią­za­nych z wnio­ska­mi refun­da­cyj­ny­mi jest Naro­do­wy Fun­dusz Zdro­wia i jego Oddzia­ły Woje­wódz­kie.
  • Admi­ni­stra­to­rem danych oso­bo­wych klien­tów Skle­pów Medycz­nych Sama­ry­tan­ka zbie­ra­nych w celu wysta­wie­nia fak­tu­ry jest: Fun­da­cja Pomoc Kra­kow­skie­mu Hospi­cjum, Os. Cen­trum B 6.

W spra­wach zwią­za­nych z Pań­stwa dany­mi pro­si­my kon­tak­to­wać się z Inspek­to­rem Ochro­ny Danych Oso­bo­wych: Fun­da­cja Pomoc Kra­kow­skie­mu Hospi­cjum Kra­ków os. Cen­trum B blok 6 31–927 Kra­ków  tel. (12) 425–75-83, lub na adres e‑mail: iod@fundacja.krakow.pl

Cel zbie­ra­nia danych oraz udo­stęp­nia­nie danych

Dane oso­bo­we klien­tów zbie­ra­ne i prze­twa­rza­ne są w kon­kret­nych, wyraź­nych i praw­nie uza­sad­nio­nych celach:

  • Prze­twa­rza­nie jest nie­zbęd­ne do wyko­na­nia umo­wy, któ­rej stro­ną jest oso­ba fizycz­na – wysta­wie­nie fak­tu­ry na żąda­nie klien­ta,
  • Prze­twa­rza­nie jest nie­zbęd­ne do wypeł­nie­nia obo­wiąz­ku praw­ne­go, cią­żą­ce­go na admi­ni­stra­to­rze – reje­stra­cja danych ze zle­ceń, wyni­ka­ją­ca z prze­pi­sów o refun­da­cji i pra­wa far­ma­ceu­tycz­ne­go,

UWAGA!

Skle­py Medycz­ne Sama­ry­tan­ka nie zbie­ra­ją danych oso­bo­wych w celach mar­ke­tin­go­wych oraz prze­sy­ła­nia ofert dro­gą elek­tro­nicz­ną i innych celach.

Dane oso­bo­we mogą być udo­stęp­nio­ne pod­mio­tom upo­waż­nio­nym na pod­sta­wie prze­pi­sów pra­wa.

Pra­wo dostę­pu do tre­ści swo­ich danych oraz ich popra­wia­nia

Klien­ci i kon­tra­hen­ci mają pra­wo dostę­pu do tre­ści swo­ich danych oraz ich spro­sto­wa­nia, usu­nię­cia lub ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia.

Klien­ci i kon­tra­hen­ci mają pra­wo do wnie­sie­nia sprze­ci­wu wobec dal­sze­go prze­twa­rza­nia, a w przy­pad­ku wyra­że­nia zgo­dy na prze­twa­rza­nie danych do jej wyco­fa­nie. Sko­rzy­sta­nie  pra­wa cof­nię­cia zgo­dy nie ma wpły­wu na prze­twa­rza­nie, któ­re mia­ło miej­sce do momen­tu wyco­fa­nia zgo­dy. Zgo­da na prze­twa­rza­nie jest jed­nak nie­zbęd­na do reali­za­cji umo­wy wypo­ży­cze­nia i wysta­wie­nia fak­tu­ry.

Klien­ci i kon­tra­hen­ci mają pra­wo do prze­no­sze­nia danych (w szcze­gól­no­ści histo­rii trans­ak­cji) Infor­mu­je­my, że nie sto­su­je­my auto­ma­tycz­ne­go podej­mo­wa­nia decy­zji i pro­fi­lo­wa­nia klien­tów.

Dobro­wol­ność poda­nia danych

Poda­nie danych oso­bo­wych jest dobro­wol­ne, ale nie­zbęd­ne dla reali­za­cji wymie­nio­nych celów zbie­ra­nia danych.

 

II. Ochrona Danych Osobowych Klientów Wypożyczalni Sprzętu Medycznego

Fun­da­cja Pomoc Kra­kow­skie­mu Hospi­cjum z sie­dzi­bą Osie­dle Cen­trum B blok 6, 31–927 Kra­ków będą­ca Admi­ni­stra­to­rem Danych Oso­bo­wych prze­twa­rza­nych w Wypo­ży­czal­ni Sprzę­tu Medycz­ne­go w Kra­ko­wie i Prze­my­ślu infor­mu­je, że prze­twa­rza dane oso­bo­we swo­ich Klien­tów, zwa­ne dalej Dany­mi w związ­ku z koniecz­no­ścią:

  1. ewi­den­cjo­no­wa­nia i obsłu­gi wypo­ży­czeń sprzę­tu medycz­ne­go.
  2. ewen­tu­al­nych czyn­no­ści win­dy­ka­cyj­nych, podej­mo­wa­nych przez Fun­da­cję wyłącz­nie w przy­pad­ku nie zwró­ce­nia wypo­ży­czo­ne­go sprzę­tu, bra­ku chę­ci zwro­tu ww. lub nie­ure­gu­lo­wa­nia nali­czo­nej opła­ty za nie­ter­mi­no­wy zwrot wypo­ży­czo­ne­go sprzę­tu medycz­ne­go
  3. wysta­wie­nia fak­tu­ry za wypo­ży­cze­nie sprzę­tu medycz­ne­go.

W celu zawar­cia umo­wy na wypo­ży­cze­nie sprzę­tu medycz­ne­go nie zbie­ra­ne są żad­ne dane o sta­nie zdro­wia oso­by wypo­ży­cza­ją­cej ani oso­by cho­rej dla któ­rej może zostać wysta­wio­na zosta­je fak­tu­ra.

Dane Klien­tów nie będą prze­ka­zy­wa­ne poza gra­ni­ce Unii Euro­pej­skiej lub do orga­ni­za­cji mię­dzy­na­ro­do­wych. Fun­da­cja nie będzie też w żad­nym wypad­ku podej­mo­wać zauto­ma­ty­zo­wa­nych decy­zji, w tym czyn­no­ści pole­ga­ją­cych na pro­fi­lo­wa­niu swo­ich użyt­kow­ni­ków. Dane będzie­my prze­twa­rzać przez okres, w któ­rym Pan(i) korzy­sta z usług świad­czo­nych przez Wypo­ży­czal­nię oraz przez następ­ne 5 lat, przez któ­re prze­cho­wu­je­my Dane w celach archi­wal­nych. (obo­wią­zek usta­wo­wy).

Poda­nie nam Danych jest dobro­wol­ne, jed­nak­że ich nie­poda­nie skut­ko­wać będzie bra­kiem moż­li­wo­ści reali­za­cji umo­wy wypo­ży­cze­nia lub wysta­wie­nia fak­tu­ry. Klient Posia­da pra­wo dostę­pu do tre­ści swo­ich Danych, ich spro­sto­wa­nia, ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia, wnie­sie­nia sprze­ci­wu wobec ich prze­twa­rza­nia, a tak­że usu­nię­cia (co wią­że się z zakoń­cze­niem korzy­sta­nia z usług Wypo­ży­czal­ni).

Infor­mu­je­my rów­nież, że Klient jest upraw­nio­ny do wnie­sie­nia skar­gi do Pre­ze­sa Urzę­du Ochro­ny Danych Oso­bo­wych z tytu­łu naru­sze­nia prze­pi­sów doty­czą­cych ochro­ny danych oso­bo­wych. We wszel­kich spra­wach doty­czą­cych prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych przez Wypo­ży­czal­nię moż­na kon­tak­to­wać się z wyzna­czo­nym w tym celu Inspek­to­rem Ochro­ny Danych poprzez wysła­nie wia­do­mo­ści na adres: iod@fundacja.krakow.pl.