Polityka prywatności i ochrona danych osobowych na stronie internetowej Fundacji Pomoc Krakowskiemu Hospicjum

PODSTAWA PRAWNA

Poli­ty­ka pry­wat­no­ści na stro­nie inter­ne­to­wej Fun­da­cji zosta­ła zak­tu­ali­zo­wa­na, w związ­ku z wej­ściem w życie ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 r., w spra­wie ochro­ny osób fizycz­nych w związ­ku z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych i w spra­wie swo­bod­ne­go prze­pły­wu takich danych oraz uchy­le­nia dyrek­ty­wy 95/46/WE.

CEL DOKUMENTU

Poli­ty­ka pry­wat­no­ści  to zestaw zasad, pro­ce­dur i środ­ków, któ­rych sto­so­wa­nie i/lub prze­strze­ga­nie ma na celu zapew­nie­nie bez­pie­czeń­stwa prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych, w szcze­gól­no­ści zabez­pie­cze­nie ich przed uszko­dze­niem, znisz­cze­niem, mody­fi­ka­cją i wycie­kiem. Niniej­sza poli­ty­ka okre­śla tak­że pra­wa użyt­kow­ni­ków ser­wi­su do dostę­pu, mody­fi­ka­cji lub usu­nię­cia swo­ich danych oso­bo­wych.

INFORMACJE OGÓLNE.

Ope­ra­to­rem Ser­wi­su www.fundacja.krakow.pl oraz www.fundacjapkh.krakow.pl jest Fun­da­cja Pomoc Kra­kow­skie­mu Hospi­cjum w Kra­ko­wie os. Cen­trum B 6.

W spra­wach zwią­za­nych z Pań­stwa dany­mi pro­si­my kon­tak­to­wać się z Inspek­to­rem Ochro­ny Danych Oso­bo­wych: Fun­da­cja Pomoc Kra­kow­skie­mu Hospi­cjum Kra­ków os. Cen­trum B blok 6 31–927 Kra­ków  tel. (12) 425–75-83, lub na adres e‑mail: iod@fundacja.krakow.pl

Niniej­sza poli­ty­ka pry­wat­no­ści ma zasto­so­wa­nie wyłącz­nie  do danych prze­twa­rza­nych przez por­tal inter­ne­to­wy Fun­da­cji Pomoc Kra­kow­skie­mu Hospi­cjum.

Infor­ma­cje o danych prze­twa­rza­nych przez Skle­py Medycz­ne Sama­ry­tan­ka oraz Wypo­ży­czal­nie Sprzę­tu Medycz­ne­go nale­żą­ce do Fun­da­cji Pomoc Kra­kow­skie­mu Hospi­cjum opu­bli­ko­wa­no na stro­nie: Ochro­na Danych Oso­bo­wych – Obo­wią­zek infor­ma­cyj­ny

Ser­wis reali­zu­je funk­cje pozy­ski­wa­nia infor­ma­cji o użyt­kow­ni­kach i ich zacho­wa­niach w nastę­pu­ją­cy spo­sób:

 • Poprzez zapi­sy­wa­nie w urzą­dze­niach koń­co­wych pli­ki cookie (tzw. „cia­stecz­ka”).
 • Poprzez zapi­sy­wa­nie tech­nicz­nych logów na pozio­mie ser­we­ra www, obsłu­gi­wa­ne­go przez : Gru­pa KKI-BCI Sp. z o.o.   Al. Poko­ju 3/8  31–548 Kra­ków.
 • Poprzez wyko­rzy­sta­nie skryp­tu sta­ty­styk Google Ana­li­tycs.

INFORMACJE W FORMULARZACH

Infor­ma­cje zbie­ra­ne w for­mu­la­rzu słu­żą wyłącz­nie w celu zdal­ne­go wypo­ży­cze­nia sprzę­tu medycz­ne­go. Poda­nie danych jest dobro­wol­ne, ale nie­zbęd­ne do roz­po­czę­cia pro­ce­du­ry zdal­ne­go wypo­ży­cze­nia sprzę­tu medycz­ne­go.

INFORMACJE ZBIERANE ZA POMOCĄ POCZTY ELEKTRONICZNEJ

Ser­wis zbie­ra infor­ma­cje poda­ne dobro­wol­nie przez użyt­kow­ni­ka.

Dane poda­wa­ne przez użyt­kow­ni­ków słu­żą wyłącz­nie do:

 • odpo­wie­dzi na zapy­ta­nia doty­czą­ce ofer­ty wypo­ży­czal­ni sprzę­tu medycz­ne­go
 • pomo­cy tech­nicz­nej dla klien­tów wypo­ży­czal­ni
 • odpo­wie­dzi na zapy­ta­nia doty­czą­ce ofer­ty Skle­pów Medycz­nych Sama­ry­tan­ka
 • Przyj­mo­wa­nia zamó­wień na kart­ki świą­tecz­ne / wysta­wia­nia fak­tur za zre­ali­zo­wa­ne zamó­wie­nie.
 • wysy­ła­nia infor­ma­cji o nowej ofer­cie kar­tek świą­tecz­nych (dla sta­łych klien­tów).

Dane zbie­ra­ne przez Ser­wis nie są udo­stęp­nia­ne pod­mio­tom trze­cim.

Ope­ra­tor może mieć obo­wią­zek udzie­la­nia infor­ma­cji zebra­nych przez Ser­wis upo­waż­nio­nym orga­nom na pod­sta­wie zgod­nych z pra­wem żądań w zakre­sie wyni­ka­ją­cym z żąda­nia.

Każ­dy klient ma pra­wo do mody­fi­ka­cji, dostę­pu do swo­ich danych a tak­że wyco­fa­nia zgo­dy na prze­twa­rza­nie swo­ich danych.

INFORMACJA O PLIKACH COOKIES

Ser­wis korzy­sta z pli­ków cookies.

Pli­ki cookies (tzw. „cia­stecz­ka”) sta­no­wią dane infor­ma­tycz­ne, w szcze­gól­no­ści pli­ki tek­sto­we, któ­re prze­cho­wy­wa­ne są w urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­ni­ka Ser­wi­su i prze­zna­czo­ne są do korzy­sta­nia ze stron inter­ne­to­wych Ser­wi­su. Pli­ki tego rodza­ju zazwy­czaj zawie­ra­ją nazwę stro­ny inter­ne­to­wej, z któ­rej pocho­dzą, czas prze­cho­wy­wa­nia ich na urzą­dze­niu koń­co­wym oraz uni­kal­ny numer.

Pod­mio­tem zamiesz­cza­ją­cym na urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­ni­ka Ser­wi­su pli­ki cookies oraz uzy­sku­ją­cym do nich dostęp jest ope­ra­tor Ser­wi­su.

Pli­ki cookies wyko­rzy­sty­wa­ne są w celu two­rze­nia sta­ty­styk, któ­re poma­ga­ją zro­zu­mieć, w jaki spo­sób Użyt­kow­ni­cy Ser­wi­su korzy­sta­ją ze stron inter­ne­to­wych, co umoż­li­wia ulep­sza­nie ich struk­tu­ry i zawar­to­ści.

Ser­wis nie wyświe­tla reklam, nie pro­wa­dzi tak­że kam­pa­nii wyko­rzy­stu­ją­cych pro­fi­lo­wa­nie użyt­kow­ni­ków.

Opro­gra­mo­wa­nie do prze­glą­da­nia stron inter­ne­to­wych (prze­glą­dar­ka inter­ne­to­wa) zazwy­czaj domyśl­nie dopusz­cza prze­cho­wy­wa­nie pli­ków cookies w urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­ni­ka. Użyt­kow­ni­cy Ser­wi­su mogą doko­nać zmia­ny usta­wień w tym zakre­sie. Prze­glą­dar­ka inter­ne­to­wa umoż­li­wia usu­nię­cie pli­ków cookies. Moż­li­we jest tak­że auto­ma­tycz­ne blo­ko­wa­nie pli­ków cookies Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje na ten temat zawie­ra pomoc lub doku­men­ta­cja prze­glą­dar­ki inter­ne­to­wej.

Ogra­ni­cze­nia sto­so­wa­nia pli­ków cookies mogą (ale nie muszą) wpły­nąć na nie­któ­re funk­cjo­nal­no­ści dostęp­ne na stro­nach inter­ne­to­wych Ser­wi­su.

 

GOOGLE ANALITYCS

Na stro­nie wyko­rzy­sty­wa­ne są tak­że skryp­ty śle­dze­nia Google Ana­li­tycs.

W związ­ku z wyko­rzy­sta­niem skryp­tów Google Ana­li­tycs zale­ca­my zapo­zna­nie się z poli­ty­ką ochro­ny pry­wat­no­ści Fir­my Google.

W związ­ku z wyko­rzy­sta­niem skryp­tu Google Ana­li­tycs pli­ki cookie mogą być wyko­rzy­sta­ne przez inne sie­ci rekla­mo­we, a w szcze­gól­no­ści sieć Google, do wyświe­tle­nia reklam dopa­so­wa­nych do spo­so­bu, w jaki użyt­kow­nik korzy­sta z Ser­wi­su. W tym celu mogą zacho­wać infor­ma­cję o ścież­ce nawi­ga­cji użyt­kow­ni­ka lub cza­sie pozo­sta­wa­nia na danej stro­nie.

W zakre­sie infor­ma­cji o pre­fe­ren­cjach użyt­kow­ni­ka gro­ma­dzo­nych przez sieć rekla­mo­wą Google użyt­kow­nik może prze­glą­dać i edy­to­wać infor­ma­cje wyni­ka­ją­ce z pli­ków cookies przy pomo­cy narzę­dzia Usta­wie­nia reklam Google.

LOGI SERWERA

Infor­ma­cje o nie­któ­rych zacho­wa­niach użyt­kow­ni­ków pod­le­ga­ją logo­wa­niu w war­stwie ser­we­ro­wej. Dane te są wyko­rzy­sty­wa­ne wyłącz­nie w celu admi­ni­stro­wa­nia ser­wi­sem oraz w celu zapew­nie­nia jak naj­bar­dziej spraw­nej obsłu­gi świad­czo­nych usług hostin­go­wych.

Prze­glą­da­ne zaso­by iden­ty­fi­ko­wa­ne są poprzez adre­sy URL. Ponad­to zapi­so­wi mogą pod­le­gać:

 • czas nadej­ścia zapy­ta­nia,
 • czas wysła­nia odpo­wie­dzi,
 • nazwę sta­cji klien­ta – iden­ty­fi­ka­cja reali­zo­wa­na przez pro­to­kół HTTP,
 • infor­ma­cje o błę­dach jakie nastą­pi­ły przy reali­za­cji trans­ak­cji HTTP,
 • adres URL stro­ny poprzed­nio odwie­dza­nej przez użyt­kow­ni­ka (refe­rer link) – w przy­pad­ku gdy przej­ście do Ser­wi­su nastą­pi­ło przez odno­śnik,
 • infor­ma­cje o prze­glą­dar­ce użyt­kow­ni­ka,
 • Infor­ma­cje o adre­sie IP.

Dane powyż­sze nie są koja­rzo­ne z kon­kret­ny­mi oso­ba­mi prze­glą­da­ją­cy­mi stro­ny.

Dane powyż­sze są wyko­rzy­sty­wa­ne jedy­nie dla celów admi­ni­stro­wa­nia ser­we­rem.